Poidełka miejskie: Kluczowe rozwiązanie dla miast w obliczu zmian klimatycznych

W obliczu coraz bardziej widocznych zmi­an kli­maty­cznych, dostęp do czys­tej wody pit­nej sta­je się nie tylko ważną kwest­ią zdrowotną, […] 

Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w zakresie placów zabaw

27 październi­ka 2023 r. Min­is­ter Roz­wo­ju i Tech­nologii wprowadz­ił zmi­any w roz­porządze­niu doty­czą­cym warunk­ów technicznych, […] 

Zielone miasto — przewodnik

Zaprasza­my do lek­tu­ry opra­cow­a­nia “Escofet — Zielone Mias­to”, który stanowi nie tylko prze­wod­nik, ale także inspiru­ją­cy man­i­fest pro­mu­ją­cy inte­grację miejs­kich obszarów […] 

Place zabaw dla nastolatków

Badanie ruchu i akty­wność fizy­cz­na w szkole: Jak wspinacz­ka akty­wiz­u­je nas­to­lat­ki Autor: dr Thea Toft Amholt Badanie z udziałem […] 

Nawierzchnie bezpieczne z atestem higienicznym PZH

Naw­ierzch­nia bez­piecz­na na placu zabaw to rodzaj powierzch­ni, która jest zapro­jek­towana i zain­stalowana w celu zmin­i­mal­i­zowa­nia ryzy­ka obrażeń u dzieci podczas […] 

Jaka powinna być odległość między stojakami rowerowymi?

Sto­ja­ki rowerowe są przy­datne w różnych miejs­cach, gdzie ist­nieje potrze­ba prze­chowywa­nia i zabez­pieczenia row­erów. Oto kil­ka miejsc, gdzie […] 

Zalety nawierzchni bezpiecznych ze zrębek drewnianych

Naw­ierzch­nie bez­pieczne ze zrębków drew­ni­anych mają kil­ka zalet, które przy­czy­ni­a­ją się do ich pop­u­larnoś­ci: Bez­pieczeńst­wo — zręb­ki drewniane […] 

Zalety ławek z tworzyw sztucznych

Zewnętrzne ław­ki z tworzyw sztucznych są coraz częś­ciej stosowane w przestrzeni pub­licznej, takiej jak par­ki, place zabaw, tereny […] 

Normy dotyczące placów zabaw

Nor­ma PN-EN 1176 skła­da się z dziewię­ciu częś­ci, pier­wsza doty­czy ogól­nych wyma­gań bez­pieczeńst­wa i metod badań […] 

Naturalne nawierzchnie bezpieczne na place zabaw zgodne z normą EN 1176 i EN 1177

Według definicji zamieszc­zonej w normie PN-EN 1176–1, naw­ierzch­nia tłu­mią­ca, częs­to nazy­wana również naw­ierzch­nią bez­pieczną to […] 

Jak wybrać ławkę

Ław­ki stanow­ią niezbęd­ny ele­ment zagospo­darowa­nia przestrzeni miejskiej, ale moż­na je również znaleźć na tere­nie centrum […] 

Wybór wiat przystankowych

Co to znaczy dobra wiaty przys­tankowa? Dobra wia­ta auto­bu­sowa jest istot­nym ele­mentem efek­ty­wnego sys­te­mu miejskiego trans­portu zbiorowego. […] 

Trendy w projektowaniu przestrzeni publicznej — cz. 3

Zrównoważony rozwój. Współczesne pro­jek­towanie otwartych przestrzeni powin­no uwzględ­ni­ać ideę “wielkiego obrazu”, który tworzą 4 kon­cepc­je  — społecznoś­ci, dostępności, […] 

Trendy w projektowaniu przestrzeni publicznej 2

Dostęp­ność — cz. 2 Współczesne pro­jek­towanie otwartych przestrzeni powin­no uwzględ­ni­ać ideę “wielkiego obrazu”, który tworzą 4 kon­cepc­je  — społeczności, […] 

Ławki parkowe — jak wybrać?

Obec­nie rośnie pop­u­larność wyposaża­nia mebli miejs­kich w różnego rodza­ju ład­owar­ki do urządzeń elek­tron­icznych, najczęś­ciej w formie portów USB […] 

Trendy w projektowaniu przestrzeni publicznej

Część 1. Społeczeńst­wo   Współczesne pro­jek­towanie otwartych przestrzeni powin­no uwzględ­ni­ać ideę “wielkiego obrazu”, który tworzą 4 […] 

Przestrzeń i miasto

Kluc­zowe wiado­moś­ci Przestrze­nie pub­liczne zaj­mu­ją od 2 do 15% grun­tów w cen­tra­ch europe­js­kich miast. Pełnią niezwyk­le istot­ną funkcję, […] 

Wybór powierzchni jezdnej w skateparkach

Wybór powierzch­ni jezd­nej w skateparku  jest jed­nym z kluc­zowych ele­men­tów przy­czy­ni­a­ją­cych się do sukce­su każdej tego typu inwestycji. […] 

Wszystko o stali corten

Wysok­iej jakoś­ci spec­jal­na stal na przed­mio­ty ogrodowe Stal CORTEN* jest rodza­jem stali niskostopowej, która charak­teryzu­je się odpornością […] 

Podbudowa pod posadzki bezpieczne EPDM

Pod­bu­dowa: Uwa­ga ogól­na: pod­bu­dowa powin­na zapewnić możli­wość spły­wu wody, zarówno deszc­zowej, jak i nat­u­ral­nej wody gruntowej […] 

Donice ogrodowe — 3 najczęstsze problemy i jak im zaradzić

Więk­szość ogrod­ników bory­ka się z podob­ny­mi prob­le­ma­mi doty­czą­cy­mi don­ic ogrodowych. Ziden­ty­fikowal­iśmy je i przy­go­towal­iśmy trzy wskazów­ki — jak im zaradzić. […] 

Projektowanie placów zabaw z myślą od dzieciach niepełnosprawnych — Równość w zabawie — RAPORT

Równość w zabaw­ie W roku 2006 roku Zgro­madze­nie Ogólne Orga­ni­za­cji Nar­o­dów Zjed­noc­zonych  przyjęła Deklarację Praw Osób Niepełnosprawnych. […] 

Czym kierować się przy wyborze — część 1. kosze uliczne i kosze parkowe

Pole­cane pro­duk­ty: don­ice betonowe don­ice na taras don­ice stalowe   Poniżej postaramy się przean­l­i­zować główne czynniki, […] 

Beton UHPC — co to jest i jakie ma właściwości ?

Beton wysokowartoś­ciowy z ang­iel­skiego UHPC (Ultra High Per­for­mance Con­crete) jest coraz pop­u­larniejszym mate­ri­ałem stosowanym przy produkcji […] 

KONTROLE ORAZ UTRZYMANIE PLACÓW ZABAW — CZ. 7

  Uwa­gi ogólne Bez­pieczeńst­wo dzieci na pla­cach zabaw nie tylko zależy od odpowied­niego zaplanowa­nia oraz wyboru właś­ci­wego wyposaże­nia. Niezbęd­ny jest […] 

DOSTARCZENIEMONTAŻ WYPOSAŻENIA — CZ. 6

Dostaw­cy   Nie wol­no nam zanied­bać sprawdzenia dostaw­cy urządzeń na plac zabaw oraz pod­mio­tu, który dokona mon­tażu. Orga­ni­za­c­je zrzeszające […] 

PLANOWANIE KRAJOBRAZUROŚLINNOŚCI NA PLACU ZABAW — CZ. 5

Planowanie kra­jobazu i roślin­noś­ci na placu zabaw   Wyko­rzys­tanie kra­jo­brazu oraz zasadze­nie atrak­cyjnej roślin­noś­ci sprawi, że zabawa stanie się jeszcze […] 

BEZPIECZNE PLACE ZABAWPROJEKTOWANIECZ. 4

Ustaw­ie­nie urządzeń na placu   Zwróćmy uwagę, w jaki sposób dzieci porusza­ją się po placu zabaw. Czy wchodząc na plac zabaw […] 

BEZPIECZNE PLACE ZABAWPROJEKTOWANIECZ. 3

CZ. 3. PROJEKTOWANIE     Kil­ka uwag ogól­ny Bez­pieczne place zabaw — pro­jek­towanie rozpoczy­namy od prac nad zagospodarowaniem […] 

BEZPIECZNE PLACE ZABAW — ZAGADNIENIA PRAWNE — CZ.2

CZ. 2. ZAGADNIENIA PRAWNE   Zagad­nienia prawne Place zabaw to na ogół zestaw wielu urządzeń, zarówno tradycyjnych, […] 

Bezpieczny plac zabaw — wprowadzenie — cz.1

Cz. 1. Wprowadze­nie — Bez­pieczne place zabaw   Pra­wo każdego dziec­ka do zabawy gwaran­tu­je kon­wenc­ja przyję­ta przez Zgro­madze­nie Ogólne Organizacji […] 

Aerobik dla dzieci

Prestiżowy Stan­ford Chil­dren’s Health — Szpi­tal dziecię­cy opub­likował artykuł na tem­at znaczenia ćwiczeń aer­obowych w życiu dziec­ka. Od silniejszych […]