Archgoods Blog

Wita­my na Blogu Arch­goods 🙂

będziemy zamieszcza­li tutaj ciekawe artykuły doty­czące intere­su­ją­cych nas tem­atów — to jest architek­tu­ry kra­jo­brazu, zagospo­darowa­nia przestrzen­nego w ele­men­ty małej architek­tu­ry oraz placów zabaw.

Mam nadzieję, że nasz blog stanie się źródłem wielu ciekawych infor­ma­cji.

Kompan — Sport and Fitness

WSZYSTKOSTALI CORTEN

Wysok­iej jakoś­ci spec­jal­na stal na przed­mio­ty ogrodowe Stal CORTEN* jest rodza­jem stali niskostopowej, która charak­teryzu­je się odpornoś­cią na warun­ki atmos­fer­yczne. Pod wpły­wem zmi­en­nych warunk­ów atmos­fer­ycznych na powierzch­ni stali tworzy się warst­wa ochron­na.. Stal Corten ma…