Wiaty przys­tankowe pełnią ważną  funkcję sprawnego sys­te­mu komu­nikacji pub­licznej oraz jed­nocześnie są widocznym ele­mentem zagospo­darowa­nia terenu, dlat­ego wybór stosowanych wiat przys­tankowych powinien być dogłęb­nie przemyślany.

Wiaty o kon­strukcji stalowej czy aluminiowej

Zaletą wiat wyko­nanych z pro­fili alu­min­iowych jest z całą pewnoś­cią ich waga, która umożli­wia szy­b­ki mon­taż, co przekła­da się również na ostate­czną cenę pro­duk­tu. Z drugiej jed­nak strony jest to kon­strukc­ja mniej trwała, której para­me­try fizy­czne są  gorsze od kon­strukcji stalowych.  Wyni­ka to m.in. z fak­tu, że szkielet wiaty tworzą miękkie pro­file alu­min­iowe połąc­zone za pomocą sys­temów łączników kątowych, pod­kładek anty­ro­ta­cyjnych — trwałość i sta­bil­ność takiej kon­strukcji, wskutek bezpośred­niego odd­zi­ały­wa­nia czyn­ników ato­m­os­fer­ycznych (sil­ny wia­tr, śnieg) po lat­ach okazu­je się niższa.

Stosowa­nia sys­te­mowych pro­fili alu­min­iowych ogranicza też możli­woś­ci pro­jek­towe. Dużo więk­sze możli­woś­ci tworzenia ciekawych rozwiązań pod kątem designu daje stal ocynkowana, mal­owana proszkowo. Cechy fizy­czne stali spraw­ia­ją, że możli­we jest tworze­nie kon­strukcji lek­kich opty­cznie, jed­nak sta­bil­nych fizycznie.

villa_ab