Akrylowa tkanina markizowa (standard)

 

Tkan­i­na  wyko­nana w 100%  z bar­wionej mar­ki akry­lowej bar­wionej w dyszy przędzal­niczej. Oznacza to, że pig­men­ty bar­wne — w prze­ci­wieńst­wie do klasy­cznego far­bowa­nia przędzy — są dodawana już na etapie  pro­dukcji włókien i stanow­ią masę włók­na . Zapew­nia to nieza­wod­ną ochronę przed szkodli­wym promieniowaniem UV jak również gwaran­tu­je żywot­nośc kolorów. Pon­ad­to tkan­i­na akry­lowa jest szczegól­nie odpor­na na roz­dar­cie, a także na zabrudzenia i wodę dzię­ki impre­g­nacji spec­jal­nym środ­kiem ochron­nym. Nieza­wodne rozwiązanie do dłu­gotr­wałego użytkowa­nia na zewnątrz.
 
Mate­ri­ał:
  • Wodoszczel­ny do 300–370 mm słu­pa wody, EN 20811
  • Wyso­ka odporność i żywot­ność kolorów
  • Odporny na wodę i brud
  • 100% akryl 285–300 g / m²
  • Druk komer­cyjny możli­wy na bal­dachimie i falbanie

 

 

Akrylowa tkanina markizowa LUMERA

Innowa­cyj­na tkan­i­na akry­lowa Lumera jest tkana spec­jal­nym włóknem CBA (Clean Bril­liant Acryl). Oprócz wszys­t­kich zalet tkaniny akry­lowej jej stosowa­nia ma jeszcze kil­ka plusów. Akry­lowe włó­kno wielowłókienkowe ma gład­szą i gęst­szą powierzch­nię. Oznacza to, że kolory sta­ją się bogat­sze i bardziej promi­enne, a mate­ri­ał ma przedłużoną żywotność.

 

Mate­ri­ał:

  • Wodoszczel­ny do słu­pa wody do 460 mm, EN 20811
  • Wyso­ka odporność na warun­ki pogodowe (7–8)
  • Żywot­ność kolorów
  • Odporny na wodę i brud
  • 100% akryl 290 g / m²

 

Tentmesh

Tentmesh to mate­ri­ał wyko­nany z odpornej na promieniowanie UV przędzy płask­iej i HDPE. W zależnoś­ci od koloru skutecznie zmniejsza promieniowanie UV o 91% a nawet 98% i promie­nie słoneczne od 77% do 96%. Ponieważ Tentmesh jest prze­puszczal­ny dla wody, tkan­i­na ta jest opty­mal­nym rozwiązaniem do pro­jek­towa­nia płas­kich nap­inanych żagli prze­ci­wsłonecznych. Ciężar powierzch­niowy: ok. 340 g / m²

 

tentmesh

Kolory masztów i ramy

Masz­ty i ramy są dostęp­ne w następu­ją­cym wykończe­niu: z odporną na warun­ki atmos­fer­yczne powłoką proszkową w pon­ad 200 kolorach RAL Clas­sic, zgod­nie z poniższą tabelą kolorów.

Możesz dowol­nie łączyć wiele różnych kolorów wykończenia tkaniny i masztów, aby zapro­jek­tować indy­wid­u­alne zadasze­nie. Wszys­tkie inne kolory z pale­ty RAL są również dostęp­ne na spec­jalne zamówie­nie — nawet w przy­pad­ku pod­staw para­soli i akcesoriów.

kolory słupów