thermosafe®

 

Najwyższej jakości naturalna nawierzchnia bezpieczna Thermosafe ze zrębków drewna liściastego 5–50 mm. Zgodna z normą PN EN 1177.

Dlaczego wybrać Thermosafe?

Wyko­rzys­tanie wyse­lekcjonowanego drew­na liś­ci­astego (celowo nie uży­wamy drew­na iglastego) spraw­ia, że Ther­mosafe ma wyjątkowo długą żywot­ność nawet do 8 lat. Ther­mosafe nigdy nie będzie służyć za “kocią lub psią toaletę” — dlat­ego jest to higien­iczne i eko­log­iczne rozwiązanie. Nigdy nie zamarznie stąd chroni przed upad­kiem przez cały rok. Pro­dukt przetestowany przez DEKRA i cer­ty­fikowany przez TÜV

Okres użytkowania i trwałość  Thermosafe

Naw­ierzch­nie bez­pieczne Ther­mosafe pow­sta­ją z wyse­lekcjonowanego drew­na liś­ci­astego, ze wzglę­du na dużo więk­szą żywot­ność, która wynosi 4–8 lat oraz doskon­ałe właś­ci­woś­ci drenażowe w porów­na­niu np. ze zrębka­mi z drew­na iglastego (trwałość ok. 2 lat). Ther­mosafe zachowu­je doskon­ałe walo­ry amortyza­cji w przy­pad­ku upad­ku przez cały rok, co stanowi dużą przewagę nad stosowaniem piasku, który zamarza w okre­sie zimy. Ther­mosafe to także czys­tość i higiena oraz brak prob­le­mu z chwasta­mi, grzybami. 

Specyfikacja techniczna

 
 • nat­u­ral­na naw­ierzch­nia bez­piecz­na na place zabaw
 • zręb­ki prze­siane o uziarnie­niu do 50 mm (drob­na zawartość ≤ 1,5%, bez naddatków)
 • pro­dukt wol­ny od zanieczyszczeń
 • zawartość wody: drewno wysus­zone (klasa zawartoś­ci wody M20)
 • rodzaj drew­na: drewno liś­ci­aste, 100% nat­u­ralne i nieo­bro­bione drewno pnia, krus­zone mechan­icznie (siekane), niska zawartość kory
 • pochodze­nie: drewno z lokalnego i zrównoważonego leśnictwa 
 • zakres stosowa­nia: place zabaw przed­szkolne, szkolne, miejskie i przydomowe
 • zgod­ność z nor­ma­mi: EN 1176 1:2008 08, EN 1177:2008 08
 • dostawa: 24 x 70 litrowe wor­ki (1 pale­ta), BIG BAG — poj. 1 m³, naczepa — 90 m³

 

Warstwy nawierzchni bezpiecznej Thermosafe

Jak przy­go­tować i wykon­ać naw­ierzch­nię bez­pieczną ze zrębków drew­ni­anych w zależnoś­ci od kry­ty­cznej wysokoś­ci upadku

Przygotowanie

Jeśli wykońc­zony obszar ma być równy z otacza­ją­cym obszarem, wyma­gane jest wyko­nanie wykopu na głębokość równą głębokoś­ci warst­wy zrębków wraz z pod­bu­dową.
Podłoże musi być prze­puszczalne dla wody, aby uniknąć sto­jącej wody np. po ulewnych deszczach, dlat­ego zale­camy przy­go­towanie warst­wy drenażowej.  UWAGA: Planu­jąc plac zabaw należy w miarę możli­woś­ci unikać prze­dostawa­nia się innych mate­ri­ałów z otoczenia, np. piasku z piaskown­i­cy, ponieważ może to poważnie osłabić efekt amortyzacji. 

 

Wskazówki

Planu­jąc zapotrze­bowanie na zręb­ki należy wziąć pod uwagę osi­adanie mate­ri­ału, zagęszcza­jąc go maksy­mal­nie do 20%. I tak na przykład, aby osiągnąć na gotowo grubość 30 cm wyma­gana wysokość wypełnienia wynosi 36 cm. Pon­ad­to należy uwzględ­nić efekt rozsypy­wa­nia, stąd wyma­gana grubość warst­wy Ther­mosafe (2)   = min­i­mal­na grubość wynika­ją­ca z wysokoś­ci upad­ku + 10 cm. Stąd:

 • Przy kry­ty­cznej wysokoś­ci upad­ku 2 m wyma­gana grubość warst­wy Ther­mosafe wynosi 30 cm.

 • Przy kry­ty­cznej wysokoś­ci upad­ku 3 m wyma­gana grubość warst­wy Ther­mosafe wynosi 40 cm.

Podbudowa

Warst­wa drenażowa (1) o gruboś­ci ok. 10–15 cm pozwala uniknąć zala­nia wodą pod­czas inten­sy­wnych opadów deszczu. Do wyko­na­nia pod­bu­dowy zale­cane jest wyko­rzys­tanie żwiru o gran­u­lacji 1–4 mm, ze wzglę­du na swo­ją gęs­tość nie jest łat­wo wymy­wany przez wodę. Zale­cane jest umi­arkowane zagęszcze­nie przy uży­ciu odpowied­niego sprzętu.

Dodatkowo na warst­wie drenażowej należy ułożyć włókn­inę o odpowied­niej prze­puszczal­noś­ci wody, aby zapo­biec miesza­niu się warstw oraz ograniczyć kiełkowaniem/przerastanie roślin.