Zobacz co możemy zrobić dla Ciebie

Naszym Part­nerom sze­roką ofer­tę pro­duk­tów małe­ja architek­tu­ry gineko­log­icznego, przekracza­jącą 400 pozy­cji. Wszys­tkie nasze pro­duk­ty wyróż­ni­a­ją się wyjatkowym designem oraz doskon­ałą relacją ceny do jakoś­ci. Już niebawem chce­my być najwięk­szą ofer­tę ławek, koszy, don­ic i innych ele­men­tów zagospo­darowa­nia tere­ny w Polsce. Warto przy tym zaz­naczyć, iż ofer­u­je­my dostęp do świa­towych marek, rozpoz­nawal­nych i sze­roko pro­mowanych w środowisku architek­tów oraz inwest­orów.  

Dlaczego przygotowaliśmy ofertę dla dystrybutorów?

  Jesteśmy fir­mą otwartą na sze­roko zakro­joną współpracę. Prag­niemy real­i­zować mis­ję naszej firmy jaką jest zapewnie­nie sukce­su naszym Klien­tom, osią­ga­jąc ten cel wraz z naszy­mi Part­nera­mi. Pode­jmij z nami współpracę. Zaprasza­my do kontaktu! 
Do współpra­cy zaprasza­my również firmy hand­lowe lub mar­ketingowe. W takim przy­pad­ku prosimy o  ofer­tę drogą mailową na adres: aleksandra.matuszczak@archgoods.eu. Każde zgłosze­nie zostanie roz­pa­tr­zone.  Zaprasza­my do współpra­cy.  

Zostań dystrybutorem ARCHGOODS — co nas wyróżnia:

  Pomoc w pozyska­niu nowych Klientów Prowadz­imy sze­roko zakro­jone dzi­ała­nia, mające na celu wspieranie naszych Part­nerów w dzi­ała­ni­ach mar­ketingowych. Jed­ną z możli­woś­ci pro­mowa­nia swo­jej firmy jest korzys­tanie z naszych wit­ryny : ARCHGOODS.EU, które odwiedzane są przez tysiące potenc­jal­nych Klien­tów. Dostar­cza­my również dostęp do mate­ri­ałów mar­ketingowych zarówno w formie papierowej i eletk­tron­icznej. Szkolimy i wspier­amy naszych part­nerów w trak­cie wspól­nych wiz­yt u Klien­tów.   Najsz­er­szy wybór małej architektury Zostań dys­try­b­u­torem ARCHGOODS i  zyskaj dostęp do pro­duk­tów czołowych europe­js­kich pro­du­cen­tów. Pro­duk­ty są zróżni­cow­ane styl­isty­cznie, cechu­ją się jed­nak wyjątkowym designem i funkcjon­al­noś­cią. Pon­ad­to wyróż­nia nas stosowanie innowa­cyjnych mate­ri­ałów, których cechy są kole­jnym argu­mentem zachę­ca­ją­cym do zakupu.   Dostęp do świa­towych marek Pode­j­mu­jąc z nami współpracę, zysku­jesz dostęp do renomowanych marek, jak Larus, Lab23, Amop, Erlau, które są rozpoz­nawalne w środowisku pro­jek­tan­tów. Dobry pro­dukt posi­ada­jąc wiele istot­nych wyróżników, na pewno pomoże w zdoby­ciu rynków zby­tu. W ten sposób wyróżnisz się od konkurencji pro­duk­ta­mi ceniony­mi przez spec­jal­istów z całego świa­ta. Wyek­sponu­jesz swo­je atu­ty na tle konkurencji, pro­ponu­jąc najbardziej efek­ty­wny rozwiąznia .