Kształy

Wymi­ary

5 x 5 m

25 m²

4 x 5 m

20 m²

Ø 5 m

20 m²

Rozmi­ary
   
Ksz­tał­ty Rozmi­ar Wysokość otwarta Wysokość zamknię­ta Przestrzeń Wysokość zamknię­cia Wysokość rącz­ki otwarta Wysokość rącz­ki zamknięta Waga*
300 x 300 cm   282 cm   369 cm   225 cm   149 cm   175 cm   89 cm   38 kg
350x350 cm   291 cm   391 cm   225 cm   134 cm   174 cm   80 cm   42 kg
400 x 400 cm   300 cm   417 cm   225 cm   123 cm   173 cm   75 cm   48 kg
450 x 450 cm   309 cm   440 cm   225 cm   110 cm   177 cm   60 cm   53 kg
500 x 500 cm   317 cm   461 cm   225 cm    94 cm   180 cm   60 cm   60 kg
200x350 cm   279 cm   356 cm   225 cm   146 cm   167 cm   127 cm   35 kg
200 x 400 cm   285 cm   368 cm   225 cm   136 cm   173 cm   139 cm   38 kg
250 x 300 cm   278 cm   350 cm   225 cm   146 cm   181 cm   127 cm   35 kg
250 x 350 cm   283 cm   375 cm   225 cm   152 cm   171 cm   102 cm   38 kg
250 x 400 cm   288 cm   384 cm   225 cm   139 cm   176 cm   111 cm   40 kg
250 x 450 cm   293 cm   398 cm   225 cm   130 cm   176 cm   114 cm   43 kg
300 x 400 cm   292 cm   398 cm   225 cm    138 cm   175 cm   92 cm   43 kg
300 x 450 cm   297 cm   414 cm   225 cm   133 cm   175 cm   81 cm   45 kg
300 x 500 cm   302 cm   425 cm   225 cm   122 cm   175 cm   90 cm   48 kg
350 x 400 cm   295 cm   409 cm   225 cm   134 cm   173 cm   73 cm   45 kg
350x450 cm   300 cm   423 cm   225 cm   128 cm   178 cm   74 cm   48 kg
350x500 cm   305 cm   439 cm   225 cm   123 cm   178 cm    60 cm   50 kg
400 x 500 cm   309 cm   445 cm   225 cm   113 cm   177 cm   55 cm   53 kg
Ø 350 cm   272 cm   348 cm   225 cm   168 cm   175 cm   125 cm   46 kg
Ø 400 cm   278 cm   369 cm   225 cm   163 cm   171 cm   107 cm   50 kg
Ø 450 cm   285 cm   386 cm   225 cm   155 cm   178 cm   106 cm   54 kg
500500 cm   291 cm   406 cm   225 cm   149 cm   174 cm   86 cm   58 kg

* Waga w kilo­gra­mach dla stan­dar­d­owego para­so­la bez dodatków.

Tkaniny i kolory

Tkanina markizowa akrylowa (standard)

Wypróbowana i przetestowana akry­lowa tkan­i­na mark­i­zowa jest wyko­nana w 100% z markowego akry­lu bar­wionego w dyszy. Oznacza to, że kolorowe pig­men­ty – w prze­ci­wieńst­wie do klasy­cznego bar­wienia przędzy – są nakładane pod­czas pro­dukcji włók­na. Zapew­nia to nieza­wod­ną ochronę przed szkodli­wym promieniowaniem UV i trwale gwaran­tu­je wspani­ałe kolory / stałą odporność na warun­ki atmos­fer­yczne i światło. Pon­ad­to tkan­i­na akry­lowa jest szczegól­nie odpor­na na roz­dar­cia, a także odpor­na na zabrudzenia i wodę dzię­ki impre­g­nacji spec­jal­nym środ­kiem ochron­nym. Nieza­wodne rozwiązanie do dłu­gotr­wałego użytkowa­nia na zewnątrz.

 • Wodoo­d­porność do 300–370 mm słu­pa wody, EN 20811
 • Wyso­ka odporność na kolory i warun­ki pogodowe (7–8) 8
 • Odporny na wodę i brud
 • 100% akryl 285–300 g/m²
 • Możli­wość nadruku komer­cyjnego na bal­dachimie i falbanie

Prze­jdz do wyboru tkanin

Tkanina markizowa akrylowa LUMERA

Innowa­cyj­na tkan­i­na akry­lowa Lumera jest utkana ze spec­jal­nego włók­na CBA (Clean Bril­liant Acrylic). Wraz ze wszys­tki­mi zale­ta­mi tkaniny akry­lowej zapew­nia to jeszcze więcej bonusów. Akry­lowe włó­kno mul­ti­fil­a­men­towe ma gład­szą i gęst­szą powierzch­nię. Oznacza to, że kolory sta­ją się bogat­sze i bardziej promi­enne, a lumi­nanc­ja tkaniny na dłu­gi czas jest zwiększona.

 • Wodoo­d­porność do 460 mm słu­pa wody, EN 20811
 • Wyso­ka odporność na kolory i warun­ki pogodowe (7–8) 8
 • Odporny na wodę i brud
 • 100% akryl 290 g/m²
 • Możli­wość nadruku komer­cyjnego na bal­dachimie i falbanie

Prze­jdz do wyboru tkanin

Swela Sunvas Uni

Ta 100% polie­strowa tkan­i­na posi­a­da innowa­cyjną i skuteczną impre­g­nację SNC, która jest odpor­na na zabrudzenia i wodę. Dzię­ki temu tkan­i­na prze­puszcza powi­etrze, jest odpor­na na warun­ki atmos­fer­yczne i odpor­na na korze­nie. Tkan­i­na charak­teryzu­je się również dużą elasty­cznoś­cią bez trwałego roz­cią­ga­nia. Dlat­ego opty­mal­nie nada­je się do użytku na zewnątrz.

 • Wodoo­d­porność do 350 mm słu­pa wody, EN 20811
 • Wyso­ka odporność na światło i warun­ki atmos­fer­yczne (7–8) 8
 • Odporność na chlor (4–5) 5
 • Siat­ka polie­strowa z impre­g­nacją SNC
 • Masa powierzch­niowa ok. 310 g/m²
 • Odporny na wodę i brud
 • Doskon­ała ochrona prze­ci­wsłonecz­na (UPF 50+)

Kolory ram dla masztów i rozpór

Moż­na znaleźć pon­ad 200 kolorach RAL tutaj

Funkc­je

System Easy-Lift-Balance

Rozpórki z podwójnym wsparciem

Supre­mo ma szczegól­nie innowa­cyjny mech­a­nizm prze­suwa­nia: Po dotknię­ciu przy­cisku bloku­jącego para­sol automaty­cznie rozkła­da się do połowy pod włas­nym ciężarem. Pozosta­je tylko lekko popch­nąć uch­wyt do góry i zablokować go. Sys­tem ten pozwala na szy­bką i łatwą obsługę, nawet z duży­mi parasolami.

Pod­wój­na pias­ta rozpórkowa zapew­nia pod­wójne pod­par­cie głównych rozpórek, do których przy­mo­cow­any jest mate­ri­ał. Wewnętrzny pro­fil alu­min­iowy zapew­nia dodatkowe wspar­cie dla dużych para­soli. Dzię­ki temu para­sol jest wyjątkowo wytrzy­mały i odporny na wiatr.

Uchwyt ze stali nierdzewnej z wyłącznikiem blokującym

Zaawansowany system teleskopowy

Jakość we wszys­t­kich częś­ci­ach – uch­wyt ze stali nierdzewnej Supre­mo jest prak­ty­czny i wyjątkowo sta­bil­ny! Pod­czas otwiera­nia i zamyka­nia para­so­la jego przełącznik bloku­ją­cy automaty­cznie zatrza­sku­je się na swoim miejscu.

Zale­ta: sys­tem teleskopowy wydłuża maszt pod­czas zamyka­nia! Stoły i meble ogrodowe mogą pozostać tam, gdzie są.

Bazy

Podstawy do parasoli

Tuleje uziemiające i okucia do słupów

Tutaj zna­jdziesz pod­stawę do każdego para­so­la. CARAVITA ofer­u­je sze­roką gamę mod­eli do wszys­t­kich celów w wielu różnych kolorach i ksz­tał­tach. Zobacz więcej

Tule­je uziemi­a­jące to pod­stawy para­soli do zabetonowa­nia. W zależnoś­ci od jakoś­ci podłoża, tule­je szli­fowane są dostęp­ne w różnych dłu­goś­ci­ach. Górną część tulei uziemi­a­jącej moż­na zdjąć. Część pozosta­ją­ca w zie­mi zna­j­du­je się wtedy na poziomie grun­tu. Zobacz więcej

Zainspiruj się

Supre­mo jest tak wszech­stron­ny, jak tego potrzebujesz.