Kształy

Wymi­ary

5 x 5 m

25 m²

4 x 5 m

20 m²

Ø 5 m

20 m²

   
Ksz­tał­ty Rozmi­ar Wysokość otwarta Wysokość zamknię­ta Przestrzeń Wysokość zamknię­cia Wysokość rącz­ki otwarta Wysokość rącz­ki zamknięta Waga*
300 x 300 cm   282 cm   369 cm   225 cm   149 cm   175 cm   89 cm   38 kg
350 x 350 cm   291 cm   391 cm   225 cm   134 cm   174 cm   80 cm   42 kg
400 x 400 cm   300 cm   417 cm   225 cm   123 cm   173 cm   75 cm   48 kg
450 x 450 cm   309 cm   440 cm   225 cm   110 cm   177 cm   60 cm   53 kg
500 x 500 cm   317 cm   461 cm   225 cm    94 cm   180 cm   60 cm   60 kg
200 x 350 cm   279 cm   356 cm   225 cm   146 cm   167 cm   127 cm   35 kg
200 x 400 cm   285 cm   368 cm   225 cm   136 cm   173 cm   139 cm   38 kg
250 x 300 cm   278 cm   350 cm   225 cm   146 cm   181 cm   127 cm   35 kg
250 x 350 cm   283 cm   375 cm   225 cm   152 cm   171 cm   102 cm   38 kg
250 x 400 cm   288 cm   384 cm   225 cm   139 cm   176 cm   111 cm   40 kg
250 x 450 cm   293 cm   398 cm   225 cm   130 cm   176 cm   114 cm   43 kg
300 x 400 cm   292 cm   398 cm   225 cm    138 cm   175 cm   92 cm   43 kg
300 x 450 cm   297 cm   414 cm   225 cm   133 cm   175 cm   81 cm   45 kg
300 x 500 cm   302 cm   425 cm   225 cm   122 cm   175 cm   90 cm   48 kg
350 x 400 cm   295 cm   409 cm   225 cm   134 cm   173 cm   73 cm   45 kg
350 x 450 cm   300 cm   423 cm   225 cm   128 cm   178 cm   74 cm   48 kg
350 x 500 cm   305 cm   439 cm   225 cm   123 cm   178 cm    60 cm   50 kg
400 x 500 cm   309 cm   445 cm   225 cm   113 cm   177 cm   55 cm   53 kg
Ø 350 cm   272 cm   348 cm   225 cm   168 cm   175 cm   125 cm   46 kg
Ø 400 cm   278 cm   369 cm   225 cm   163 cm   171 cm   107 cm   50 kg
Ø 450 cm   285 cm   386 cm   225 cm   155 cm   178 cm   106 cm   54 kg
500 x 500 cm   291 cm   406 cm   225 cm   149 cm   174 cm   86 cm   58 kg

* Waga w kilo­gra­mach dla stan­dar­d­owego para­so­la bez dodatków.

Tkanina markizowa akrylowa (standard)

Wypróbowana i przetestowana akry­lowa tkan­i­na mark­i­zowa jest wyko­nana w 100% z markowego akry­lu bar­wionego w dyszy. Oznacza to, że kolorowe pig­men­ty – w prze­ci­wieńst­wie do klasy­cznego bar­wienia przędzy – są nakładane pod­czas pro­dukcji włók­na. Zapew­nia to nieza­wod­ną ochronę przed szkodli­wym promieniowaniem UV i trwale gwaran­tu­je wspani­ałe kolory/stałą odporność na warun­ki atmos­fer­yczne i światło. Pon­ad­to tkan­i­na akry­lowa jest szczegól­nie odpor­na na roz­dar­cia, a także odpor­na na zabrudzenia i wodę dzię­ki impre­g­nacji spec­jal­nym środ­kiem ochron­nym. Nieza­wodne rozwiązanie do dłu­gotr­wałego użytkowa­nia na zewnątrz.

 • Wodoo­d­porność do 300–370 mm słu­pa wody, EN 20811
 • Wyso­ka odporność na kolory i warun­ki pogodowe (7–8) 8
 • Odporny na wodę i brud
 • 100% akryl 285–300 g/m²
 • Możli­wość nadruku komer­cyjnego na bal­dachimie i falbanie

Prze­jdz do wyboru tkanin

Tkanina markizowa akrylowa LUMERA

Innowa­cyj­na tkan­i­na akry­lowa Lumera jest utkana ze spec­jal­nego włók­na CBA (Clean Bril­liant Acrylic). Wraz ze wszys­tki­mi zale­ta­mi tkaniny akry­lowej zapew­nia to jeszcze więcej bonusów. Akry­lowe włó­kno mul­ti­fil­a­men­towe ma gład­szą i gęst­szą powierzch­nię. Oznacza to, że kolory sta­ją się bogat­sze i bardziej promi­enne, a lumi­nanc­ja tkaniny na dłu­gi czas jest zwiększona.

 • Wodoo­d­porność do 460 mm słu­pa wody, EN 20811
 • Wyso­ka odporność na kolory i warun­ki pogodowe (7–8) 8
 • Odporny na wodę i brud
 • 100% akryl 290 g/m²
 • Możli­wość nadruku komer­cyjnego na bal­dachimie i falbanie

Prze­jdz do wyboru tkanin

Swela Sunvas Uni

Ta 100% polie­strowa tkan­i­na posi­a­da innowa­cyjną i skuteczną impre­g­nację SNC, która jest odpor­na na zabrudzenia i wodę. Dzię­ki temu tkan­i­na prze­puszcza powi­etrze, jest odpor­na na warun­ki atmos­fer­yczne i odpor­na na korze­nie. Tkan­i­na charak­teryzu­je się również dużą elasty­cznoś­cią bez trwałego roz­cią­ga­nia. Dlat­ego opty­mal­nie nada­je się do użytku na zewnątrz.

 • Wodoo­d­porność do 350 mm słu­pa wody, EN 20811
 • Wyso­ka odporność na światło i warun­ki atmos­fer­yczne (7–8) 8
 • Odporność na chlor (4–5) 5
 • Siat­ka polie­strowa z impre­g­nacją SNC
 • Masa powierzch­niowa ok. 310 g/m²
 • Odporny na wodę i brud
 • Doskon­ała ochrona prze­ci­wsłonecz­na (UPF 50+)

Kolory ram dla masztów i rozpór

Moż­na znaleźć pon­ad 200 kolorach RAL tutaj

System Easy-Lift-Balance

Rozpórki z podwójnym wsparciem

Supre­mo ma szczegól­nie innowa­cyjny mech­a­nizm prze­suwa­nia: Po dotknię­ciu przy­cisku bloku­jącego para­sol automaty­cznie rozkła­da się do połowy pod włas­nym ciężarem. Pozosta­je tylko lekko popch­nąć uch­wyt do góry i zablokować go. Sys­tem ten pozwala na szy­bką i łatwą obsługę, nawet z duży­mi parasolami.

Pod­wój­na pias­ta rozpórkowa zapew­nia pod­wójne pod­par­cie głównych rozpórek, do których przy­mo­cow­any jest mate­ri­ał. Wewnętrzny pro­fil alu­min­iowy zapew­nia dodatkowe wspar­cie dla dużych para­soli. Dzię­ki temu para­sol jest wyjątkowo wytrzy­mały i odporny na wiatr.

Uchwyt ze stali nierdzewnej z wyłącznikiem blokującym

Zaawansowany system teleskopowy

Jakość we wszys­t­kich częś­ci­ach – uch­wyt ze stali nierdzewnej Supre­mo jest prak­ty­czny i wyjątkowo sta­bil­ny! Pod­czas otwiera­nia i zamyka­nia para­so­la jego przełącznik bloku­ją­cy automaty­cznie zatrza­sku­je się na swoim miejscu.

Zale­ta: sys­tem teleskopowy wydłuża maszt pod­czas zamyka­nia! Stoły i meble ogrodowe mogą pozostać tam, gdzie są.

Podstawy do parasoli

Tuleje uziemiające i okucia do słupów

Tutaj zna­jdziesz pod­stawę do każdego para­so­la. CARAVITA ofer­u­je sze­roką gamę mod­eli do wszys­t­kich celów w wielu różnych kolorach i ksz­tał­tach. Zobacz więcej

Tule­je uziemi­a­jące to pod­stawy para­soli do zabetonowa­nia. W zależnoś­ci od jakoś­ci podłoża, tule­je szli­fowane są dostęp­ne w różnych dłu­goś­ci­ach. Górną część tulei uziemi­a­jącej moż­na zdjąć. Część pozosta­ją­ca w zie­mi zna­j­du­je się wtedy na poziomie grun­tu. Zobacz więcej

Zainspiruj się

Supre­mo jest tak wszech­stron­ny, jak tego potrzebujesz.