nasze marki

Jesteśmy przed­staw­icielem czołowych europe­js­kich pro­du­cen­tów małej architek­tu­ry, placów zabaw i naw­ierzch­ni bezpiecznych

lab23
street park
durbanis

nowości

POIDEŁKAZDROJE WODNE 

VICTORIA

KRATY POD DRZEWA 

AKD 2000

KRATY POD DRZEWA 

AKD 1500

KRATY POD DRZEWA 

AKD 1250

KRATY POD DRZEWA 

AQD 3000 x 3000

KRATY POD DRZEWA 

AQD 2000 x 2000

O nas

MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKAPLACE ZABAW

MAŁA ARCHITEKTURAPLACE ZABAWPOCZUJ NOWĄ JAKOŚĆDESIGN.

W Arch­goods wierzymy, że dobry design ma ogrome znacze­nie dla kom­for­tu i jakoś­ci życia w mieś­cie. Jesteśmy Gen­er­al­nym Dys­try­b­u­torem w Polsce firmy ESCOFET — pro­du­cen­ta małej architek­tu­ry. W zakre­sie placów zabaw reprezen­tu­je­my fir­mę KOMPAN.  Pro­ponu­je­my pro­duk­ty o wyjątkowym i niepow­tarzal­nym wzor­nictwie. Jed­nak kluc­zowe dla nas jest, aby nasze pro­duk­ty zmieni­ały miejs­ca, otacza­jącą nas przestrzeń, tak abyśmy mogli cześ­ciej uśmiechać się. Od pon­ad 10 lat dostar­cza­my ele­men­ty małej architek­tu­ry czołowych europe­js­kich pro­du­cen­tów. W naszej ofer­cie zna­j­du­ją się: ław­ki parkowe, kosze uliczne, sto­ja­ki rowerowe, don­ice ogrodowe, wiaty przys­tankowe, place zabaw Kom­pan, sys­te­my fit­ness, tablice ogłoszeniowe, naw­ierzch­nie bez­pieczne. Na każdym etapie pro­jek­tu ofer­u­je­my wspar­cie naszego zespołu w zakre­sie tech­nicznym i kon­struk­cyjnym. Dzię­ki temu dobór ław­ki, koszy ulicznych, don­ic ulicznych, placu zabaw czy na jaki sto­jak na row­ery się zde­cy­dować nie będzie stanow­ił prob­le­mu. Doradza­my i wspier­amy na każdym etapie pro­jek­towa­nia. Architek­tom ofer­u­je­my rysun­ki CAD oraz bezpłatne przy­go­towanie wiz­ual­iza­cji 3d placów zabaw. Obec­nie w naszej ofer­cie zna­j­du­je się pon­ad 800 pro­duk­tów takich firm jak Escofet, Kom­pan,  Larus Design, Lab23, Sit, Kom­pan, Dur­ba­n­is, VPI, Amop. Don­ice betonowe, duże don­ice ogrodowe, ław­ki parkowe, ław­ki betonowe oraz inne ele­men­ty małej architek­tu­ry dostęp­ne w naszej ofer­cie zawsze będą wyróż­ni­ać się designem i jakoś­cią wyko­na­nia. Jako pier­wsi wprowadzil­iśmy na rynek Pol­s­ki: pro­duk­ty z kon­glom­er­atu gran­i­tu i mar­mu­ru, UHPC, stali corten – które charak­teryzyją się trwałoś­cią. Dzię­ki temu nasze ław­ki, kosze uliczne czy place zabaw posi­ada­ją pon­ad prze­cięt­ną trwałość, są wan­dalood­porne i wielokrot­nie gwaranc­je doży­wot­nią. Bez wzglę­du czy szukasz ławek do cen­trum prze­si­ad­kowego, czy reprezen­ta­cyjnego punk­tu mias­ta, a może planu­jesz wyposażyć miejs­ki park w grille parkowe lub poideł­ka – na pewno coś zna­jdziesz u nas. Zadz­woń i sprawdź nasze ceny. Pozosta­je­my do Two­jej dyspozycji.

Więcej…