Niezbęd­nym, acz częs­to zanied­by­wanym ele­mentem wyposaże­nia każdego placu i skweru miejskiego są sto­ja­ki na row­ery. Najwyżej oce­ni­any­mi sto­jaka­mi przez row­erzys­tów są sto­ja­ki, które umożli­wia­ją­ca opar­cie ramy roweru i bez­pieczne jej przymocowanie.

W naszej ofer­cie taką cechę funkcjon­al­ną posi­ada­ją następu­jące mod­ele sto­jaków rowerowych: Head, Oval, Cafe, Luc­chet­to, Cir­cle, Cyclus, Inside, Clos, Apol­lo, Mika­do, Tjado.

 

Tego typu sto­ja­ki, wykony­wane najlepiej ze stali nierdzewnej, stosowane są od lat na Zachodzie. Moż­na oczy­wiś­cie stosować także inne rodza­je sto­jaków, lecz należy zwracać uwagę, aby zawsze zapew­ni­ały rowerowi sta­bil­ność i umożli­wiały bez­pieczne przyp­ię­cie ramy. Zale­cana odle­gość pomiędzy row­era­mi wynosi 80 cm

Pole­camy również zaawan­sowane sys­te­my parkowa­nia row­erów — w postaci garaży (boxów) rowerowych lub sys­temów park­ingów rowerowych. Pełną ofer­tę prezen­tu­jącą sys­te­my park­ingów rowerowych zna­jdziecie Państ­wo w zakład­ce “sto­ja­ki rowerowe”.