Aerobik dla dzieci

Prestiżowy Stan­ford Chil­dren’s Health — Szpi­tal dziecię­cy opub­likował artykuł na tem­at znaczenia ćwiczeń aer­obowych w życiu dziec­ka. Od sil­niejszych koś­ci i mięśni, po więk­sze szanse na bycie zdrowym w wieku dorosłym. W artykule zna­j­du­ją się przykłady ćwiczeń: aerobik dla dzieci   Aer­o­bik dla dzieci Rola ruchu i ćwiczeń w praw­idłowym roz­wo­ju dzieci jest nieoce­niona. Ćwiczenia aer­obowe są bard­zo ważne dla zapewnienia praw­idłowego roz­wo­ju dzieci. Dzieci ćwiczące mają zazwyczaj: 
 • lep­sza kondy­cję ser­ca i płuc
 • niższe poziomy tkan­ki tłuszczowej
 • wilniejsze koś­ci i mięśnie
 • mniej objawów depresji
 • więk­sze szanse na bycie zdrowym w wieku dorosłym
 • mniejsze ryzyko chorób przewlekłych

Jak często ćwiczyć ?

  Depar­ta­ment Zdrowia i Opie­ki Społecznej  USA zale­ca, aby codzi­en­nie wykony­wać 60 min­ut. Doradza­ją, że akty­wność tlenowa powin­na stanow­ić więk­szość z tych 60 min­ut. Według DHHS, dzieci powin­ny upraw­iać aer­o­bik przy­na­jm­niej przez trzy dni w tygod­niu. Co to znaczy? Umi­arkowana akty­wność tlenowa oznacza, że ​​serce Two­jego dziec­ka bije szy­b­ciej niż nor­mal­nie. Będzie odd­y­chał moc­niej niż zwyk­le. Przy ener­gicznej akty­wnoś­ci serce two­jego dziec­ka bije znacznie szy­b­ciej niż nor­mal­nie. Będzie odd­y­chał o wiele moc­niej niż zwykle. 

Dobieranie ćwiczeń  do wieku dziecka

  Wiek ma wpływ na akty­wność tlenową. W przy­pad­ku dzieci ich zdol­ność tlenowa może popraw­ić się w cza­sie i po okre­sie dojrze­wa­nia. Pon­ad­to dzieci powin­ny robić rzeczy, które są zabawne i pomagą im w roz­wo­ju fizy­cznym.  

Ćwiczenia aerobowe dla dzieci (w wieku od 6 do 9 lat)

  Oto przykłady dobrych zajęć dla dzieci: 
 • Gry wyma­ga­jące bie­ga­nia i ścigania
 • Spac­ery
 • Skakan­ka
 • Karate
 • Jaz­da rowerem
 • Rol­ki
 • Bie­ganie
 • Skate­board­ing
 • Sporty takie jak hokej, koszykówka, pły­wanie lub gimnastyka
 

Ćwiczenia aerobowe dla nastolatków (w wieku od 10 do 12 lat)

  Oto przykłady dobrych zajęć dla nastolatków: 
 • Spły­wy kajakowe
 • Taniec
 • Gry wyma­ga­jące bie­ga­nia i ścigania
 • Gim­nasty­ka
 • Pra­ca w domu i na podwórzu
 • Łyżwiarst­wo
 • Skakan­ka
 • Karate
 • Jaz­da rowerem
 • Rol­ki
 • Bie­ganie
 • Skate­board­ing
 • Nar­cia­rst­wo lub snowboard
 • Sporty takie jak base­ball, soft­ball, koszykówka, pił­ka noż­na, tenis, hokej czy pływanie
 

Ćwiczenia aerobowe dla nastolatków (w wieku od 13 do 17 lat)

  Oto przykłady dobrych zajęć dla nastolatków: 
 • Ćwiczenia aer­obowe
 • Spły­wy kajakowe
 • Taniec
 • Gim­nasty­ka
 • Pra­ca w domu i na podwórzu
 • Łyżwiarst­wo
 • Skakan­ka
 • Karate lub inne sztu­ki walki
 • Jaz­da rowerem
 • Rol­ki
 • Wioślarst­wo
 • Bie­ganie
 • Skate­board­ing
 • Nar­cia­rst­wo lub snowboard
 • Sporty takie jak base­ball, soft­ball, koszykówka, siatkówka, pił­ka noż­na, lacrosse, tenis, hokej, koszykówka, pił­ka noż­na, szer­mier­ka, bad­minton lub pływanie