Wszys­tkie stalowe ele­men­ty naszych pro­duk­tów są zabez­piec­zone antyko­rozyjnie. W zależnoś­ci od gruboś­ci oraz ksz­tał­tu mate­ri­ału stosowane są następu­jące metody zabez­pieczenia antykorozyjnego:

  • cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) metodą pro­ces Sendzimira
  • cynkowanie gal­wan­iczne
  • cynkowanie proszkowe w temp. 50–400 °C

Uwaga:

W przy­pad­ku instalowa­nia pro­duk­tów stalowych na obszarach o wysokim stop­niu zasole­nia powi­etrza (np. tere­ny nad­morskie) lub zanieczyszcze­niu powi­etrza,  Arch­goods zale­ca zas­tosowanie dodatkowego pod­kładu cynkowego  TRIPLEX, który zwięk­sza odporność antyko­rozyjną produktów.

Konserwacja:

Niezbędne jest okre­sowe sprawdze­nie stanu powłok lakier­niczych. Wszelkie zarysowa­nia, ubyt­ki należy niezwłocznie zreperować.

Dla plam bardziej uciążli­wych, skuteczne win­ny być łagodne domowe środ­ki czyszczące w formie kre­mu. Nie należy stosować do mycia proszków do szorowa­nia, gdyż mogą one zostaw­ić na powierzch­ni zadra­pa­nia. Poważne plamy pochodzące z ole­ju lub smarów mogą być usuwane przy pomo­cy pro­duk­tów opar­tych na alko­holu, łącznie ze spiry­tusem mety­lowym i alko­holem izo­propy­lowym lub przy pomo­cy innych roz­puszczal­ników, takich jak ace­ton. Środ­ki te nie stanow­ią niebez­pieczeńst­wa dla włas­noś­ci antyko­rozyjnych powłoki.

Far­by i graf­fi­ti mogą być usuwane fir­mowy­mi środ­ka­mi stosowany­mi do usuwa­nia powłok malars­kich, opar­ty­mi na związkach alka­licznych lub roz­puszczal­nikach. Należy unikać stosowa­nia twardych skrobaków lub noży, gdyż moż­na nimi zarysować powłokę poliestrową.

Wszys­tkie zadra­pa­nia pow­stałe na skutek prze­jawów wan­dal­iz­mu lik­widu­je się samodziel­nie poprzez punk­towe nałoże­nie nowej warst­wy lakieru, po wcześniejszym oczyszcze­niu zadra­panej powierzch­ni. Pro­du­cent może dostar­czyć szy­bkoschnącą far­bę w aero­zolu, która nakła­da się sprysku­jąc powierzch­nię zadra­paną z odległoś­ci 10–20 cm. Czas schnię­cia do 60 minut.

Narzędzia do czyszczenia

Mokra tkan­i­na lub sko­ra zam­szowa będą zazwyczaj wystar­cza­jące do usunię­cia zwykłego zabrudzenia. Dla bardziej opornego zabrudzenia„ zazwyczaj nada­ją się nylonowe gąb­ki, takie jak “Scotch Brite”. Nie wol­no stosować do stali pokry­tych warst­wą polie­strową stalowych poduszek do szorowa­nia, wełny czyszczącej ani szc­zotek drucianych.

Okresy między czyszczeniem

Czyszcze­nie ele­men­tów ze stali pokry­tej warst­wą polie­strową przez­nac­zonych do wnętrza budynkow nie rożni się w rzeczy­wis­toś­ci od czyszczenia innych mate­ri­ałów. W zależnoś­ci od stop­nia zabrudzenia, i pow­stałych osadów, zale­cana jest częs­totli­wość czyszczenia co 6–12 miesię­cy, przy niewielkim zanieczyszcze­niu oraz co 3–6 miesięcy.