W pro­ce­sie pro­dukcji sto­su­je­my stal nierdzew­na — gatunek AISI 304 L

Jest to gatunek stali odporny na dzi­ałanie wody, pary wod­nej, wilgo­t­nego powi­etrza, kwasów spoży­w­czych, słabych kwasów organ­icznych i nieor­gan­icznych, stąd pop­u­larność stosowa­nia w  budown­ictwie i architekturze.

Sto­su­je­my dwie pod­sta­wowe formy wykańcza­nia powierzchni:

  • satynowanie (stan­dard), która zwięk­sza odporność na korozję wżerową i naprężeniową
  • elek­tropolerowanie (opc­ja za dopłatą). Powierzch­nia elek­tropolerowana ze wzglę­du na dużą gład­kość jest bard­zo odpor­na na przy­wieranie do niej zanieczyszczeń – brudu, kurzu odcisków pal­ców oraz jest łat­wa w czyszczeniu.

Uwa­ga: w przy­pad­ku instalowa­nia pro­duk­tów stalowych na obszarach o wysokim stop­niu zasole­nia powi­etrza (np. tere­ny nad­morskie) Arch­goods zale­ca elek­tropolerowanie jako rodzaj wykończenia powierzch­ni produktu.

 


 

Konserwacja:

Stal nierdzew­na ze swej natu­ry stanowi mate­ri­ał nierdzewny, który nie wyma­ga dodatkowego zabez­piecza­nia powierzch­ni dla ochrony swego este­ty­cznego wyglą­du i zapewnienia trwałoś­ci. Niezbęd­na jest jed­nak pew­na rutynowa pielę­gnac­ja i czyszcze­nie dla utrzy­ma­nia powierzch­ni stalowych w dobrym stanie, aby nie pogorszyć ich este­ty­cznego wyglą­du oraz odpornoś­ci na korozję. To też stale nierdzewne są podob­ne do innych mate­ri­ałów kon­struk­cyjnych takich jak: szkło, tworzy­wa sztuczne lub powlekane stale, które w cza­sie eksploat­acji wyma­ga­ją kon­serwacji i pielęgnacji.

PIELĘGNACJA

Przy  typowych zas­tosowa­ni­ach moż­na spodziewać się , że deszcz będzie zmy­wać nanie­sione zanieczyszczenia. Szczegól­ną uwagę należy zwró­cić na zanieczyszczenia przynie­sione przez powi­etrze. Jest to bard­zo istotne w warunk­ach prze­mysłowych, gdzie osadze­nie się przenos­zonych w powi­etrzu chlorków może spowodować lokalną korozję, jeżeli nie zostaną one skutecznie usunięte. Przy zas­tosowa­niu wewnątrz budynku prob­le­mem mogą być odcis­ki palców.

ŚRODKI DO PIELĘGNACJI

Aby usunąć odcis­ki pal­ców oraz inne śla­dy skutecznym środ­kiem jest zazwyczaj woda myd­lana lub łagod­ny środek deter­gen­towy. Na rynku dostęp­ne są fir­mowe środ­ki czyszczące, które łączą łat­wość czyszczenia z tworze­niem cienkiej warst­wy ochron­nej .Te natryskowe środ­ki czyszczące usuwa­ją zanieczyszcze­nie, odcis­ki pal­ców pozostaw­ia­jąc powierzch­nię czys­tą i gład­ką. Po natrysku środ­kiem powierzch­nię należy wypolerować suchą tkan­iną. Nie należy stosować środ­ków czyszczą­cych zaw­ier­a­ją­cych w swym składzie :chlor­ki szczegól­nie te które zaw­ier­a­ją kwas sol­ny. Mokra tkan­i­na lub skóra zam­szowa będą zazwyczaj wystar­cza­jące do usunię­cia zwykłego zabrudzenia, odcisków pal­ców itp. Dla bardziej odpornego zabrudzenia zale­ca się stosowanie nylonowe gąb­ki, takie jak „Scotch Brite”. Nie wol­no stosować do czyszczenia stali nierdzewnej stalowych poduszek do szorowa­nia, ani szc­zotek dru­cianych, oraz jakichkol­wiek szc­zotek dru­cianych wyko­nanych ze stali węglowych. Nie należy stosować do czyszczenia stali nierdzewnej narzędzi oraz tkanin uprzed­nio uży­wanych do czyszczenia stali węglowych , gdyż mogą pozostaw­ić nalo­ty, które mogą korodować. Mate­ri­ały do czyszczenia stali nierdzewnej win­ny być przez­nac­zone wyłącznie do tego celu.

Przy zas­tosowa­niu zewnętrznym stal nierdzew­na może być narażona na szereg potenc­jal­nie bardziej agresy­wnych wpły­wów środowiska, w wyniku kon­tak­tu z następu­ją­cy­mi czynnikami:

  • środowisko morskie,
  • rejony narażone na obciąże­nie dużym ładunkiem zanieczyszczeń przemysłowych,
  • natrysk soli z odm­raża­nia dróg,
  • brud atmos­fer­yczny i z ruchu ulicznego.

Wszys­tkie te czyn­ni­ki mogą powodować pojaw­ian­ie się brą­zowych plam. Dobrą zasadą jest czyszcze­nie stali nierdzewnej z taką samą częs­totli­woś­cią jak ele­men­tów szk­lanych. Środek zaw­ier­a­ją­cy w składzie kwas fos­forowy nada­je się do czyszczenia tej formy zanieczyszczeń.