Z upły­wem cza­su stal Corten w nat­u­ral­ny sposób zmienia swo­ją tonację oraz odcień – pro­ces ten nazy­wany jest dojrze­waniem Cortenu i jego prze­bieg uza­leżniony jest od inten­sy­wnoś­ci nasłonecznienia/opadów atmos­fer­ycznych w miejs­cu, w którym ustaw­iono ele­men­ty wyko­nane ze stali Corten.

Pro­ces dojrze­wa­nia pole­ga na utle­ni­a­n­iu się stali Corten i trwa prze­cięt­nie 12/18 miesię­cy — aż do momen­tu osiąg­nię­cia ciem­no-brą­zowego koloru powierzch­ni.  W przy­pad­ku ustaw­ienia ele­men­tów wyko­nanych ze stali Corten na powierzch­ni­ach wyjątkowo wrażli­wych – jak np. mar­mur, rekomen­du­je­my zas­tosowanie w okre­sie utle­ni­a­nia się Cortenu sys­te­mu zabez­pieczenia „anti-wash”, który  skutecznie zabez­piecza powłokę stali.

W przy­pad­ku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt

Przebieg procesu dojrzewania – zmiana tonacji oraz odcieni

campione corten chiaro campione corten medio campione corten scuro campione antidilava