W naszej ofer­cie znalazły się pro­duk­ty Insty­tu­tu Sportu & Fit­ness KOMPAN. Jest to  peł­na gama urządzeń zewnętrznych, które zachę­ca­ją do ćwiczeń i naw­iązy­wa­nia zna­jo­moś­ci z naciskiem na miłe spędzanie cza­su, wyzwa­nia i kreaty­wność. Akty­wność fizy­cz­na pod­czas której ludzie zapom­i­na­ją, że ćwiczą.

 

 

Sport1  sport2  sport3