Projektowanie placów zabaw z myślą od dzieciach niepełnosprawnych — Równość w zabawie — RAPORT

Równość w zabawie

W roku 2006 roku Zgro­madze­nie Ogólne Orga­ni­za­cji Nar­o­dów Zjed­noc­zonych  przyjęła Deklarację Praw Osób Niepełnosprawnych.

Deklarac­ja zale­ca uni­w­er­salne pro­jek­towanie, które odnosi się do takich rozwiązań, które są użyteczne dla wszys­t­kich ludzi, w jak najwięk­szym zakre­sie, bez potrze­by
adap­tacji lub spec­jal­isty­cznych zmi­an. Ter­min ten odnosi się do pro­duk­tów, środowisk, pro­gramów i usług, i nie wyk­lucza urządzeń pomoc­niczych dla poszczegól­nych grup osób niepełnosprawnych.

Zasady ogólne pro­jek­towa­nia uniwersalnego:

(a) Poszanowanie dla god­noś­ci oso­bis­tej, indy­wid­u­al­nej autonomii, w tym swo­body dokony­wa­nia włas­nych wyborów oraz poszanowa­nia dla nieza­leżnoś­ci jed­nos­t­ki;
(b) Niedyskrymi­nacji;
© Pełnego i efek­ty­wnego uczest­nict­wa w życiu społecznym i inte­gracji społecznej;
(d) Poszanowa­nia dla odmi­en­noś­ci oraz akcep­tacji osób niepełnosprawnych jako mają­cych wkład w różnorod­ność rodziny ludzkiej i w człowieczeństwo;

Zapoz­naj się z najnowszym raportem Kom­pan Play Insi­tute, który poświę­cony został uni­w­er­sal­ne­mu pro­jek­towa­niu w zakre­sie placów zabaw:

 

Raport Kom­pan Play Insti­tute — Place zabaw dla osób niepełnosprawnych