Slope

Pich-Aguil­era, arqui­tectes
2000
 
Leżak Slope to ele­ment z betonu HPC zbro­jonego, wyko­nany w tech­nologii wibro­for­mowa­nia, który swo­ją for­mą wprowadza organ­iczne ksz­tał­ty do miejskiej przestrzeni. Jego ksz­tałt jest inspirowany struk­turą tkanek gadów, szczegól­nie sposobem, w jaki łus­ki łączą się i przek­sz­tał­ca­ją pod­czas ruchu. Dzię­ki temu uzyskano płynne, falu­jące powierzch­nie, które naśladu­ją nat­u­ralne krajobrazy.Slope to leżak wyko­nany z betonu zbro­jonego, zapro­jek­towany w celu wprowadzenia natu­ry do miejs­kich przestrzeni i wtopi­enia miejs­kich ele­men­tów w naturę. Pro­jekt leża­ka Slope jest inspirowany fal­isty­mi powierzch­ni­a­mi i prze­jś­ci­a­mi wys­tępu­ją­cy­mi w tkankach gadów, szczegól­nie sposobem, w jaki łus­ki łączą się i przek­sz­tał­ca­ją pod­czas ruchu. 
 
 

Pro­du­cent:

Leżak Slope charak­teryzu­je się następu­ją­cy­mi cechami:

For­ma: Ksz­tałt leża­ka jest asym­e­tryczny i organ­iczny, z miękki­mi, płyn­ny­mi lini­a­mi. Jego powierzch­nia jest ufor­mowana w delikatne fale i wgłę­bi­enia, co spraw­ia, że wyglą­da jak nat­u­ral­nie uksz­tał­towany teren.

Powierzch­nia: Orgraficz­na powierzch­nia leża­ka jest zapro­jek­towana tak, aby zapew­ni­ać kom­fort użytkown­ikom. Fale i krzy­wiz­ny są odpowied­nio wymod­e­lowane, aby dopa­sować się do ksz­tał­tu ciała, zapew­ni­a­jąc wygod­ną pozy­cję do leżenia.

Wymi­ary: Leżak ma wymi­ary 325 cm dłu­goś­ci, 140 cm sze­rokoś­ci i 58 cm wysokoś­ci. Jego masy­w­na kon­strukc­ja zapew­nia sta­bil­ność i trwałość, waży około 1500 kg.

Mate­ri­ał: Wyko­nany z betonu zbro­jonego stalą nierdzewną, co zapew­nia wytrzy­małość i odporność na warun­ki atmos­fer­yczne. Powierzch­nia jest delikat­nie wytraw­iana, co nada­je jej ele­ganc­ki wygląd i z cza­sem sta­je się bardziej polerowana pod wpły­wem użytkowania.

Kolorysty­ka: Dostęp­ny w stan­dar­d­owej gamie kolorów ofer­owanej przez fir­mę Escofet, co pozwala na dopa­sowanie leża­ka do różnych przestrzeni i stylów architektonicznych.

Materiały:

HPC jest betonem zbro­jonym stalą fal­istą, kamie­niem reo­log­icznym o drob­nej struk­turze i tonacji kolorysty­cznej zbliżonej do ostate­cznej kolorysty­ki pro­duk­tu. Powierzch­nia betonu dzię­ki pro­ce­sowi traw­ienia posi­a­da mikro­porowatą fak­turę, z widoczny­mi ele­men­ta­mi drob­ni­cowy­mi mar­mu­ru (kolor odpowied­nio: biały, czarny, szary, beżowy, czer­wony) i gran­i­tu zysku­je wygląd nat­u­ral­nego kamienia. Beton jest bar­wiony w masie. Tech­nolo­gia ta pozwala na wyko­nanie niezwyk­le trwałych, odpornych na starze­nie, kwaśne deszcze, zmi­enne warun­ki atmos­fer­yczne i wan­dalood­porne pro­duk­ty, dzię­ki ich wysok­iej odpornoś­ci na ściskanie (35–45 MPA), zgi­nanie, uderzenia i zuży­cie. Beton charak­teryzu­je wyjątkowo niską absorpcją wody (0.08 wg. UN-EN 1339 /2004) i pełną mro­zood­pornoś­cią (1,5 kg /m ² wg UN-EN 1339 /2004 ). Powierzch­nia ław­ki posi­a­da powłokę hyd­o­fobową oraz powłokę „anty­grafi­ti” na całej swej powierzch­ni.  Wszys­tkie krawędzie są zaoblone

Zastosowanie:

Ide­al­na do parków, nad­brzeży, punk­tów widokowych oraz innych przestrzeni pub­licznych, gdzie ludzie mogą spo­tykać się, odpoczy­wać i cieszyć się otoczeniem.

Wymiary:

325 x 140 x 58 cm / 1500 kg

Kolorystyka:

Stan­dar­d­owa pale­ta kolorów Escofet

NG. Black
BL. White
CA. Grey
BG. Beige
RA. Red
GR. Grey

Montaż:

Pro­dukt wolnostojący.

Obsługa:

W nor­mal­nych warunk­ach pro­duk­ty wyma­ga­ją min­i­mal­nej, ale reg­u­larnej kon­serwacji co 6–12 miesiące, ogranicza­jącej się do okre­sowego czyszczenia za pomocą myj­ki ciśnieniowej.

Gwaranc­ja: 5 lat 

Centrum pobierania (CADy, rysunki techniczne, instrukcje)

Udostęp­ni­amy wszys­tkie instrukc­je insta­lacji i obsłu­gi naszych pro­duk­tów, rysun­ki tech­niczne i pli­ki 2D i 3 D CAD. W tej spraw­ie zachę­camy do kontaktu.

» więcej infor­ma­cji