Satellite

Ger­ard Arqué
Martín Cane­da
2019
 
Ławka “Satel­lite” charak­teryzu­je się nowoczes­nym i min­i­mal­isty­cznym designem, który łączy w sobie ele­gancję i funkcjon­al­ność. Wyko­nana jest z jed­nego bloku betonu UHPC-Slim­con­crete, co nada­je jej jed­no­litą i gład­ką powierzch­nię. Ławka ma okrągły ksz­tałt z płytkim zagłę­bi­e­niem, które pełni funkcję siedziska.
 
Pro­jekt ław­ki pro­ponu­je nowy sposób korzys­ta­nia z przestrzeni miejskiej, zastępu­jąc trady­cyjne, szty­wne układy lin­iowe bardziej elasty­czny­mi alter­naty­wa­mi. Umożli­wia to spon­tan­iczne i towarzyskie relac­je w różnych kon­tek­stach, takich jak par­ki, nad­brzeża czy punk­ty widokowe.

Wyróżnienia: 2020 ADI-FAD Sil­ver Delta Award iF Design Award 2021

Pro­du­cent:

Ławka “Satel­lite” jest nie tylko funkcjon­al­nym ele­mentem miejskiego kra­jo­brazu, ale także artysty­cznym dziełem, które wzbo­ga­ca przestrzeń swo­ją este­tyką i nowa­torskim pode­jś­ciem do designu.

  • Ksz­tałt: Okrągły, przy­pom­i­na­ją­cy wielką miskę lub talerz o łagod­nych, zaokrą­glonych krawędzi­ach. Śred­ni­ca ław­ki wynosi 180 cm.
  • Siedzisko: Płytkie zagłę­bi­e­nie na środ­ku ław­ki tworzy wygodne miejsce do siedzenia, które może być uży­wane zarówno indy­wid­u­al­nie, jak i przez kil­ka osób naraz.
  • Opar­cie: Ergonom­iczne opar­cie stanowi nat­u­ralne przedłuże­nie powierzch­ni siedziska, zapew­ni­a­jąc kom­fort użytkownikom.
  • Wykończe­nie: Powierzch­nia ław­ki jest piaskowana, co nada­je jej sub­tel­ny, matowy wygląd. Kolor ław­ki jest zgod­ny ze stan­dar­d­ową paletą kolorów Escofet, co oznacza, że moż­na go dos­tosować do różnych przestrzeni miejskich.

Materiały:

Ławka  wyko­nana z samout­wardzal­nego betonu  UHPC zbro­jonego włóknem szk­lanym. Zawartość Cemen­tu: Min­i­mum 350–400 kg/m³. Kruszy­wo: Uży­wane kruszy­wo to gran­it lub krus­zony biały mar­mur o maksy­mal­nym rozmi­arze 15 mm. Beton jest wyko­nany bez wzmoc­nienia stalowego. Współczyn­nik Absorpcji Wody: <6%, co oznacza, że beton jest mało nasiąk­li­wy i odporny na wilgoć. Powierzch­nia: Zewnętrzne powierzch­nie ław­ki są piaskowane i zaim­preg­nowane wodoo­d­pornym środ­kiem, co zapew­nia im trwałość oraz odporność na warun­ki atmos­fer­yczne oraz zabez­piec­zone przed grafiti

Zastosowanie:

Ide­al­na do parków, nad­brzeży, punk­tów widokowych oraz innych przestrzeni pub­licznych, gdzie ludzie mogą spo­tykać się, odpoczy­wać i cieszyć się otoczeniem.

Wymiary:

ławka Sattelite
ø180 x 40 (76) cm / 910 kg

Kolorystyka:

Stan­dar­d­owa pale­ta kolorów Escofet

UHPC GR. Grey
UHPC NG. Black
UHPC BL. White
UHPC BG. Beige

Montaż:

Pro­dukt wol­nos­to­ją­cy z możli­woś­cia trwałego mocow­a­nia do podłoża za pomocą 4 kotew M16 x 140 mm.

Obsługa:

W nor­mal­nych warunk­ach pro­duk­ty wyma­ga­ją min­i­mal­nej, ale reg­u­larnej kon­serwacji co 6–12 miesiące, ogranicza­jącej się do okre­sowego czyszczenia za pomocą myj­ki ciśnieniowej.

Gwaranc­ja: 5 lat 

Centrum pobierania (CADy, rysunki techniczne, instrukcje)

Udostęp­ni­amy wszys­tkie instrukc­je insta­lacji i obsłu­gi naszych pro­duk­tów, rysun­ki tech­niczne i pli­ki 2D i 3 D CAD. W tej spraw­ie zachę­camy do kontaktu.

» więcej infor­ma­cji