ARNE

2013
 
Nagro­da ADIFAD Selection
 
 
2014
Reflek­tor Arne Urban ele­gancko wkom­ponowu­je się w każdą przestrzeń miejską, ofer­u­jąc 
liczne rozwiąza­nia pozwala­jące na dos­tosowanie do najbardziej wyma­ga­ją­cych programów. 
Reflek­tor ma odnowiony wygląd oraz udoskon­aloną insta­lację, kon­serwację i trwałość.

Pro­du­cent:

logo Urbidermis

Jasny i wszechstronny


Reflek­tor Arne jest hoł­dem dla duńskiego designu. Jego klarowność i wszech­stron­ność czynią go doskon­ałym sys­te­mem oświ­etle­niowym dla więk­szoś­ci przestrzeni miejs­kich i architek­ton­icznych. Dzię­ki sze­rok­iemu wyborowi reg­u­lowanych pod­pór do oświ­etle­nia bezpośred­niego lub pośred­niego, do mon­tażu na kolum­nie, lin­ie napowi­etrznej lub ścian­ie, reflek­tor Arne zapew­nia funkcjon­alne oświ­etle­nie parków, placów, zabytków his­to­rycznych i dróg. Posi­a­da sze­ro­ki zakres specy­ficznych układów oświ­etle­niowych oraz zwięk­szoną efek­ty­wność energetyczną.

Żródło światła:

18 diod LED 21W, 30W, 40W
36 diod LED 39W, 56W, 78W
2700K-3000K-4000K 80CRI

Certyfikaty:

CE, UL, RoHs, IP66, IK08, Klasa I

Materiały:

Anodowana wtryski­wana alu­min­iowa oprawa EN-AC-47100 z powłoką proszkową, odpowied­nia do stref C5.
Wewnętrzny reflek­tor z tworzy­wa ABS-PC.
Dyfu­zor z har­towanego szkła optycznego.
Ele­men­ty złączne ze stali nierdzewnej A2 i met­alowy dławik kablowy.

Kolorystyka:

Pokazane kolory są jedynie ori­en­ta­cyjne. (Inne kolory na zamówie­nie)
Zapy­taj o wykończenia do środowisk morskiego

Medi­um grey
Light grey
Dark grey

Zastosowanie:

Oświ­etle­nie kolum­nowe, Wielokrotne oświ­etle­nie kolum­nowe , Pośred­nie oświ­etle­nie kolum­nowe,  Oświ­etle­nie lin­iowe, Oświ­etle­nie ści­enne, Kom­for­towe oświetlenie

Obsługa:

Zaw­iera zawór kom­pen­sacji ciśnienia oraz ochron­nik prze­ci­w­przepię­ciowy 10kV (CE).

Czyś­cić przy uży­ciu pro­duk­tów czyszczą­cych o neu­tral­nym pH, beza­lko­holowych i nieściernych.

Żywot­ność LED: TM21 L90 (10k) > 100 000 godzin.

Centrum pobierania (CADy, rysunki techniczne, instrukcje)

Udostęp­ni­amy wszys­tkie instrukc­je insta­lacji i obsłu­gi naszych pro­duk­tów, rysun­ki tech­niczne i pli­ki CAD, BIM, fotom­e­tryczne LDT, foto­moteryczne IES. Jeśli nie znasz kodu ref­er­en­cyjnego lub wolisz pobrać zaso­by pogrupowane według kat­e­gorii pro­duk­tów, wybierz jed­ną z następu­ją­cych opcji. W tej spraw­ie zachę­camy do kontaktu.

» więcej informacji