NeoRomantico Clasico

1995
 
Ławka NeoRomán­ti­co Clási­co łączy w sobie ele­gancję i funkcjon­al­ność, stanow­iąc doskon­ały ele­ment każdej przestrzeni miejskiej. Jej kon­strukc­ja wyko­nana jest z odle­wanego alu­mini­um EN-AC-51100 AG3, co nada­je jej nowoczes­ny i sty­lowy wygląd. Anodowane wykończe­nie alu­mini­um pod­kreśla jej wytrzy­małość i odporność na warun­ki atmos­fer­yczne, zapew­ni­a­jąc długowieczność.
 
Siedzisko i opar­cie wyko­nane są z lis­tew drew­ni­anych o gruboś­ci 30 mm, co gwaran­tu­je solid­ność i wygodę. Dostęp­ne są dwa wari­anty drew­na: europe­js­ka sos­na pod­dana obróbce ter­micznej z cer­ty­fikatem PEFC oraz drewno tropikalne z cer­ty­fikatem FSC. Oba rodza­je drew­na są chro­nione jed­ną warst­wą ole­ju, co dodatkowo pod­kreśla ich nat­u­ralne pię­kno i zapew­nia ochronę przed czyn­nika­mi zewnętrznymi.

Pro­du­cent:

logo Urbidermis
Pro­fil ław­ki jest ergonom­icznie zapro­jek­towany, co zapew­nia maksy­mal­ny kom­fort siedzenia. Opar­cie delikat­nie nachy­lone do tyłu oraz odpowied­nia wysokość siedziska ułatwia­ją użytkown­ikom siadanie i wstawanie, co jest szczegól­nie ważne w przestrzeni­ach publicznych. 
 
Ele­men­ty złączne, takie jak wkrę­ty, wyko­nane są ze stali nierdzewnej A2, co gwaran­tu­je ich trwałość i odporność na korozję, nawet w trud­nych warunk­ach atmosferycznych.
 
Ławka NeoRomán­ti­co Clási­co to połącze­nie klasy­cznego sty­lu z nowoczes­ny­mi mate­ri­ała­mi i tech­nologią, co czyni ją ide­al­nym wyborem dla parków, placów, bul­warów i innych przestrzeni pub­licznych, gdzie liczy się nie tylko funkcjon­al­ność, ale także este­ty­ka i kom­fort użytkowania.

Materiały:

Kon­strukc­ja wyko­nana z odle­wanego alu­mini­um EN-AC-51100 AG3, z anodowanym wykończe­niem. Siedzisko i opar­cie wyko­nane z lis­tew drew­ni­anych z europe­jskiej sos­ny pod­danej obróbce ter­micznej o gruboś­ci 30 mm, z cer­ty­fikatem PEFC, lub z drew­na tropikalnego z cer­ty­fikatem FSC, chro­nionych jed­ną warst­wą ole­ju. Wkrę­ty ze stali nierdzewnej A2.

Certyfikaty:

CE, FSCPEFC

Wymiary:

Kolorystyka:

Pokazane kolory są jedynie ori­en­ta­cyjne. (Inne kolory na zamówie­nie)
Zapy­taj o wykończenia do środowisk morskiego

Alu­mini­um
Drewno egzo­ty­czne
Ther­mowood

Montaż:

Insta­lac­ja za pomocą dwóch ocynkowanych śrub M10x120 na każdą struk­turę wsporczą, włożonych do wcześniej wyko­nanych otworów w naw­ierzch­ni, wypełnionych żywicą epoksy­dową, szy­bkow­iążącą zaprawą cementem lub podob­nym mate­ri­ałem. Ele­ment dostar­czany jest zmon­towany i zapakowany. W zestaw­ie zna­j­du­ją się instrukc­je mon­tażu oraz śruby.

Obsługa:

Nie wyma­ga kon­serwacji, z wyjątkiem okre­sowego ole­jowa­nia ele­men­tów drew­ni­anych i czyszczenia.

Centrum pobierania (CADy, rysunki techniczne, instrukcje)

Udostęp­ni­amy wszys­tkie instrukc­je insta­lacji i obsłu­gi naszych pro­duk­tów, rysun­ki tech­niczne i pli­ki 2D i 3 D CAD, BIM. ych opcji. W tej spraw­ie zachę­camy do kontaktu.

» więcej informacji