Pan­ele elewa­cyjne zewnętrzne jak i wewnętrzne stanow­ią ozdobę budynku i świad­czą o jakoś­ci i prestiżu inwest­y­cji. Spec­jal­izu­je­my się w dostar­cza­niu pan­eli elewa­cyjnych wyko­nanych z blachy corten oraz betonu architek­ton­icznego.  Duża różnorod­ność ksz­tałtów umożli­wia tworze­nie wyjątkowych intere­su­ją­cych wiz­ual­nie pio­nowych lub poziomych powierzch­ni. Zachę­cam do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą.

Pro­jekt
Arch­goods akty­wnie współpracu­je z pro­jek­tan­tem przy tworze­niu sys­temów elewacji zewnętrznych i wewnętrznych, opra­cowu­jąc sper­son­al­i­zowaną anal­izę tech­niczną i eko­nom­iczną — już na wstęp­nym etapie pro­jek­tu

Rozwój
Arch­goods zapew­nia pro­fesjon­alne wspar­cie tech­niczne pod­czas opra­cowywa­nia pro­jek­tów, dokony­wa­nia pomi­arów na miejs­cu, pod­struk­tu­ry inżynier­skiej i defin­iowa­nia roboczych rysunków.

Insta­lac­ja
Arch­goods współpracu­je z doświad­c­zony­mi i wyk­wal­i­fikowany­mi zespoła­mi mon­tażowy­mi lub może szkolić zespoły insta­lacji na miejs­cu real­iza­cji inwest­y­cji.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.