Wyświetlanie wszystkich wyników: 49

parki wodne Splashpad

Splashpad®


Splash­pad® zre­wolucjoni­zowało sposób, w jaki dzieci i całe rodziny spędza­ją wol­ny czas w przestrzeni miejskiej, parkach wod­nych i kuror­tach turystycznych.

Wodne place zabaw Splash­pad seria pro­duk­tów z pon­ad 250 inter­ak­ty­wny­mi funkc­ja­mi, które zachę­ca­ją­cych do zabawy wszys­t­kich, bez wzglę­du na wiek. Atrak­cyjność urządzeń, kon­takt z wodą wyraźnie zwięk­sza­ją zaan­gażowanie dzieci, przedłuża­ją ich poby­ty na placu zabaw i zwięk­sza­ją liczbę ponownych wiz­yt. Rozwiąza­nia Vor­tex Splash­pad® są również trwałe; oszczędza­ją wodę dzię­ki najnowocześniejszym sys­te­mom zarządza­nia wodą i są zbu­dowane tak, aby przetr­wać długie lata.

Pro­du­cent:


Gotowy na rozpoczęcie własnego projektu?

Star­tu­je­my

 

 

 

 


Inkluzywna i wielopokoleniowa zabawa Dzięki konstrukcji o zerowej głębokości, inkluzywnemu projektowi i wyraźnie wyodrębnionym strefom dla różnych grup wiekowych, place zabaw Splashpad® umożliwiają wspólną zabawę nawet najmłodszym dzieciom wspólnie z dziadkami. Place Splashpad® zapewniają w pełni bezpieczną zabawę wszystkim dzieciom bez względu na umiejętności, a rodzice mogą cieszyć się spokojem podczas tej radosnej zabawy. Strefy dla najmłodszych do przede wszystkim delikatniejszy strumień wody i wszechstronność sensoryczna, podczas  strefy przeznaczone dla starszych grup wiekowych dzięki zwiększonej sile wody zachęcają do większego ruchu, rywalizacji i przygody. Każdy obszar zatoki wchodzi w interakcję z następnym, zapewniając wielopokoleniową zabawę na całym placu.