Wyświetlanie jednego wyniku

Rzeź­by zaba­wowe stanow­ią wyjątkową atrakcję — relaty­wnie szy­bko zysku­ją sym­pa­tię wśród lokalnej społeczności.
Oprócz pon­ad­prze­cięt­nych walorów este­ty­cznych są przede wszys­tkim miejscem zabawy, które rozwi­ja akty­wność fizy­czną, rozwi­ja kreaty­wność oraz skła­nia do integracji.

RZEŻBY ZABAWOWE

Rzeźby zabawowe