Wyświetlanie jednego wyniku

Pro­fesjon­alne siłown­ie zewnętrzne
Pro­fesjon­al­ny sprzęt do ćwiczeń na świeżym powi­etrzu firmy KOMPAN jest rezul­tatem badań i współpra­cy zespołu ekspertów od fit­nes­su oraz Uni­w­er­syte­tu Połud­niowej Danii. W ten sposób pow­stała pier­wsza na rynku seria urządzeń o funkcjon­al­noś­ci dorównu­jącej urządze­niem z pro­fesjon­al­nych cen­rtów fit­ness. Wszys­tkie pro­duk­ty są wspier­ane przez aplikację KOMPAN Sport&Fitness, która poma­ga kierować i mierzyć wyda­jność ćwiczeń.