Wyświetlanie wszystkich wyników: 6

Popiel­nicz­ki potrzeb­ne są w każdym miejs­cu pub­licznym. Poma­ga­ją w zachowa­niu czys­toś­ci i utrzy­ma­niu porząd­ku, są odporne na odd­zi­ały­wanie czyn­ników zewnętrznych oraz bard­zo łatwe w opróż­ni­a­n­iu. Ogrom­nie ułatwia­ją  sprzą­tanie gdyż niedopał­ki papierosów i popiół usuwa się z jed­nego, przez­nac­zonego na nie miejsca.