Wyświetlanie jednego wyniku

Tram­poliny na place zabaw zgodne z nor­mą DIN EN 1176. Doskonale sprawdza­ją się w: szkole i przed­szkolu, parku wod­nym, parku, na polu kempin­gowym czy cen­trum handlowym.

W ofer­cie Arch­goods posi­adamy tram­poliny niemieck­iego pro­du­cen­ta firmy Eurotramp.

Euro­tramp jest przed­siębiorstwem z 55-let­nim doświad­cze­niem, spec­jal­izu­ją­cym się w budowie tram­polin. Fir­ma jest znana na całym świecie, dzię­ki pro­dukcji wysok­iej jakoś­ci pro­duk­tów przez­nac­zonych do sportu wyczynowego , ama­torskiego oraz na świeżym powietrzu.

Dlaczego warto zdecydować się na produkty Eurotramp?

Doświad­cze­nie, tech­nolo­gia i innowacja.

Każdy pro­dukt Euro­tramp jest wynikiem wielo­let­niego doświad­czenia, nowoczes­nej tech­nolo­gi i innowa­cyjnych rozwiązań.

Zas­tosowanie stali o szczegól­nie wysok­iej jakoś­ci, jak również najnowocześniejsza pro­ce­du­ra spawa­nia, spraw­ia, że ​​tram­poliny Euro­tramp są lże­jsza bez utraty stabilności.

Pier­wszy wybór w sportach trampoliny.

Od pon­ad 50 lat urządzenia Euro­tramp są prefer­owanym sprzętem tram­poli­nowym dla więk­szoś­ci sportow­ców i tren­erów na całym świecie. Dlat­ego od dziesię­ci­ole­ci jesteśmy najwięk­szym dostaw­cą pro­fesjon­al­nego sportu tram­poli­nowego. Nie­zlic­zone puchary świa­ta, mis­tr­zost­wa kra­jowe i między­nar­o­dowe, mis­tr­zost­wa świa­ta i Europy, a nawet między­nar­o­dowe imprezy, takie jak igrzys­ka olimpi­jskie, ufa­ją jakoś­ci Eurotramp.

Jakość 100% “Made in Ger­many”.

Made in Ger­many” to syn­on­im najwyższej jakoś­ci pro­duk­tów, najwyższych stan­dard­ów i ucz­ci­wych warunk­ów pra­cy. Wszys­tkie pro­duk­ty Euro­tramp pro­dukowane są wyłącznie w Weil­heim / Teck, naszej fab­ryce w Baden-Wuert­tem­berg (Niem­cy). Aby zapewnić najwyższą jakość wszys­t­kich kom­po­nen­tów, a także wysok­ie bez­pieczeńst­wo i nieza­wod­ność, uży­wamy wyłącznie wysok­iej jakoś­ci mate­ri­ałów na wszys­t­kich eta­pach pro­dukcji. W rezulta­cie kosz­ty kon­serwacji i napraw min­i­mal­izu­ją się. Od 2010 roku posi­adamy ofic­jal­ny cer­ty­fikat Sys­te­mu Zarządza­nia Jakoś­cią DIN ISO 9001: 2008.