Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

4soft - powierzchnie bezpieczne

Jeśli szukasz ekstremal­nie wytrzy­małej, bez­piecznej, przy­jaznej dla zdrowia bez­piecznej naw­ierzch­ni na plac zabaw lub boisko sportowe, o długiej żywot­noś­ci, i min­i­mal­nych wyma­gani­ach kon­serwa­cyjnych najlep­szym rozwiązaniem sa posadz­ka bez­piecz­na SmartSoft.

Arch­goods jest przed­staw­icielem w Polsce czeskiego lid­era naw­ierzch­ni bez­piecznych — firmy 4Soft. Wspól­nie tworzymy niepow­tarzalne place zabaw, w tym place zabaw 3D. Zapoz­naj się z galer­ią real­iza­cji oraz przykłada­mi rewital­iza­cji starych pla­cy zabaw.

Dążymy do tego, aby nasze posadz­ki były nie tylko bez­pieczne, ale aby wyróż­ni­ały sie wyjątkową kolorystyką i atrak­cyjną grafiką.

Bez­piecz­na powierzch­nia stanowi inte­gral­ną cześć placu zabaw dlat­ego coraz częś­ciej pełni akty­wną rolę w kre­owa­niu zabawy — stąd na naszych pla­cach zna­jdziecie ele­men­ty gier pod­wórkowych, labiryn­ty, zwierzę­ta 3D, dro­gi, moty­wy wodne itp.