Wyświetlanie wszystkich wyników: 69

Arch­goods jest region­al­nyn dys­try­b­u­torem firmy KOMPAN — świa­towego i europe­jskiego lid­era na rynku placów zabaw oraz sys­temów fit­ness.  Dodatkowo w naszym Klien­tom ofer­u­je­my naw­ierzch­nie bez­pieczne EPDM na place zabaw, parków wod­nych firmy 4Soft oraz tram­poliny Eurotramp.

Zabawa – słowo, które oznacza uwol­nie­nie umysłu, poprzez uży­wanie wyobraźni i kreaty­wnoś­ci. Plac zabaw ofer­u­je rozwój fizy­czny i umysłowy poprzez nie­zlic­zoną ilość wyzwań.

Nasze place zabaw są niezwyk­le bez­pieczne, wysok­iej jakoś­ci i dłu­gotr­wałe. KOMPAN Let’s Play.

Wytrzy­małe place zabaw ze stali i plas­tiku są ide­alne dla miejs­kich przestrzeni. Nasze urządzenia i rozwiąza­nia z dziedziny wspinacz­ki miejskiej wyglą­da­ją niesamowicie.

W asorty­men­cie KOMPAN zna­j­du­ją się place zabaw wyko­nane z drew­na akacjowego: dom­ki do zabawy, huśtaw­ki, sprężynow­ce i wiele więcej. Drew­ni­ane urządzenia tworzą nat­u­ralne środowisko do zabawy i zachę­ca­ją dzieci do inter­akcji z nat­u­ral­ny­mi mate­ri­ała­mi i nat­u­ral­ny­mi strukturami.

Maluchy, przed­szko­la­ki, dzieci wieku szkol­nym, nas­to­latkowie i entuz­jaś­ci ćwiczeń na świeżym powi­etrzu wszys­t­kich pokoleń, mogą korzys­tać z naszych nat­u­ral­nych placów zabaw.

linowe place zabaw Corocord

naturalne place zabaw

nawierzchnie bezpieczne do sala zabaw

WYBRANE PRODUKTY