Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

Wia­tr, hałas z uli­cy, spo­jrzenia i odgłosy z sąsied­niej nieru­chomoś­ci — dzię­ki ekra­nom może­my szy­bko i bez więk­szego wysiłku odgrodz­ić się i stworzyć przy­jem­ną stre­fę pry­wat­noś­ci. Ekrany czy pan­ele Garten­metall® zapew­ni­a­ją nie tylko więk­szą pry­wat­ność, ale są również atrak­cyjny­mi ele­men­ta­mi deko­ra­cyjny­mi. Przed złoże­niem zamówienia należy zawsze sprawdz­ić lokalne obostrzenia doty­czące wysokoś­ci czy odległoś­ci oraz poroz­maw­iać z sąsi­ada­mi, aby uniknąć niepotrzeb­nych problemów.

Wyso­ka stabilność
Ekrany odgradza­jące muszą być z natu­ry sta­bilne, ze wzglę­du na ryzyko sil­nych pod­muchów wia­tru. Wszys­tkie nasze ekrany i sys­te­my ogrodzeniowe dzię­ki sys­te­mowi spec­jal­nych faz speł­ni­a­ją wyma­gania doty­czące wysok­iej sta­bil­noś­ci. Również ważną rolę w sta­bil­noś­ci płas­kich obiek­tów odgry­wa praw­idłowy mon­taż. Ekrany moż­na zamo­cow­ać w różny sposób w zależnoś­ci od potrzeb, a dzię­ki swoim niewielkim rozmi­arom zaj­mu­je niewiele miejs­ca. Ele­men­ty mogą być osadzane w fun­damen­cie lub mocow­ane do twardej powierzch­ni; mogą być mon­towane na ścian­ie lub mocow­ane między kami­en­ny­mi kolum­na­mi, gabion­a­mi, drew­ni­any­mi belka­mi lub słup­ka­mi ogrodzeniowymi.