Wyświetlanie wszystkich wyników: 12

Plac zabaw to miejsce spotkań nie tylko dzieci lecz także rodz­iców, opiekunów. Dlat­ego ważnym ele­mentem wyposaże­nia każdego placu zabaw są ław­ki, które zapew­ni­a­ją odpoczynek po inten­sy­wnej zabaw­ie, a także pozwala­ją obser­wować baw­iące się na placu zabaw  dzieci. Ław­ki na place zabaw wyróż­ni­a­ją się brakiem ostrych krawędzi, niety­powym ksz­tałtem oraz wyjątkową kolorystyką. Stanow­ią nat­u­ralne uzu­pełnie­nie wyposaże­nia placu zabaw.