Wyświetlanie wszystkich wyników: 4

PLACE ZABAWFITNESS NA ŚWIEŻYM POWIETRZU DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH

Chcesz inspirować do zabawy i akty­wiz­ować akty­wność na świeżym powi­etrzu w swo­jej społecznoś­ci. W KOMPAN współpracu­je­my z Tobą, pro­jek­tu­jąc i budu­jąc place zabaw, które urzekną dzieci i nas­to­lat­ki, miejs­ca do ćwiczeń na świeżym powi­etrzu moty­wu­jące dorosłych oraz rozwiąza­nia Stay Fit inspiru­jące akty­wnych seniorów. 

Co sprawia, że ​​place zabaw KOMPAN są tak wyjątkowe?

Pro­duk­ty KOMPAN mają moc spraw­czą efek­tu “ŁOŁ” do zabawy dla dzieci i dla dorosłych do ćwiczeń, tworząc niepow­tarzalne i inspiru­jące rozwiąza­nia. Nasze pro­duk­ty wzbudza­ją zach­wyt i cieka­wość u dzieci oraz roz­pala­ją chęć dorosłych do bycia aktywnymi.

Aby wspomóc ROZWÓJ dzię­ci już od najw­cześniejszych lat,  KOMPAN pro­jek­tu­je place zabaw, które aby popraw­ić rozwój fizy­czny, poz­naw­czy, twór­czy i społeczny, poma­ga­ją budować kluc­zowe umiejęt­noś­ci życiowe oraz realac­je miedzy rówieśnika­mi. Dla dorosłych nasze urządzenia do ćwiczeń na świeżym stanow­ią  najlep­szą zachętę do popraw­ienia sprawnoś­ci psy­chofizy­cznej.  Urządzenia są wan­dalod­porne, zachowu­jąc jed­nak funkcjon­al­ność urządzeń dotąd spo­tykanych wyłącze­nie w klubach fit­ness. Możli­wość reg­u­lacji obciąże­nia, dodane aplikac­je mobline spraw­ia­ją, że użytkown­i­cy na każdym poziomie sprawnoś­ci otrzy­mu­ją sen­sowny tren­ing i mogą kon­strolować efekty,


Sztuka uniwersalnego projektowania Zapraszamy wszystkich do gry. Nasze place zabaw i strefy fitness są celowo stworzone dla wszystkich bez względu na umiejętności czy ograniczenia. Dzięki uniwersalnemu projektowaniu nasze urządzenia oferują wszystkim zabawę i ćwiczeba. Dodatkowo możesz chcieć, aby Twój plac zabaw reprezentował twoją odrębną społeczność, wyrażał coś ważnego na temat miejsca, w którym mieszkasz. Doświadczeni projektanci placów zabaw w naszym Studiu Projektowym są gotowi uwzględnić  lokalną historię lub wizję. Dodatkowo, Twój lokalny konsultant KOMPAN jest z Tobą na każdym kroku, aby pomóc Ci spełnić marzenia o Twoim placu zabaw! Popularny plac zabaw lub strefę fitness odwiedza najcześciej duża liczba mieszkańców, przez co urządzenie są intensywnie eksplatowane. Dlatego używamy najwyższej jakości materiałów  oraz zaawansowaną technologię, aby zapewnić trwałość wyposażenia placów zabaw przez długie lata, umożliwiając całym pokoleniom dzieci korzystanie z tych samych urządzeń  KOMPAN.