Wyświetlanie wszystkich wyników: 32

Jeżeli poszuku­jesz wysok­iej jakoś­ci pro­duk­tów ze stali corten do włas­nego lub urządzanego ogro­du — pro­duk­tu Garten­metall są najlep­szym rozwiązaniem.

Fir­ma ofer­u­je pro­duk­ty nie tylko ze stali corten, ale również stali ocynkowanej, mal­owanej proszkowo  do pro­fesjon­al­nego ogrod­nict­wa i ksz­tał­towa­nia kra­jo­brazu. To co wyróż­nia Garten­metall — to sze­ro­ki zakres ofer­owanych pro­duk­tów, wielo­let­nie doświadczenie.

Pro­duk­ty z metką „MADE IN GERMANY” są wyt­warzane wyłącznie w siedz­i­bie firmy w Nürtin­gen koło Stuttgartu.