Wyświetlanie wszystkich wyników: 159

Escofet z siedz­ibą w Barcelonie jest wiodącą fir­mą na rynku for­mowanego betonu architek­ton­icznego, która zaj­mu­je się pro­jek­towaniem i pro­dukcją luk­su­sowych mebli ulicznych i opraw oświ­etle­niowych. Jego mar­ka i logo przed­staw­ia­ją dłu­go­falową strate­gię twór­czą opartą na wartoś­ci dodanej w ksz­tał­towa­niu miejs­kich kra­jo­brazów i miasta.
Pio­nier­s­ka strate­gia współpra­cy Escofet z pro­jek­tan­ta­mi i lid­era­mi w tworze­niu nowego uni­w­er­sal­nego słown­i­ka ele­men­tów miejs­kich ode­grała kluc­zową rolę w kon­sol­i­dacji obsz­ernego kat­a­logu produktów.