Prawa autorskie

Mar­ka „ARCHGOODS” oraz  prawa autorskie w zakre­sie wzor­nict­wa prze­mysłowego wszys­t­kich pro­duk­tów prezen­towanych na stron­ie www.archgoods.eu   są chro­nione przepisa­mi prawa, w szczegól­noś­ci ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o praw­ie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jed­no­li­ty Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwiet­nia 1993 roku o zwal­cza­niu nieucz­ci­wej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.). Kopi­owanie, przetwarzanie oraz wyko­rzysty­wanie jakichkol­wiek ele­men­tów graficznych, mery­to­rycznych oraz wyt­warzanie pro­duk­tów opar­tych na wzor­nictwie pro­duk­tów prezen­towanych na stron­ie www.archgoods.eu bez pisem­nej zgody firmy jest przestępst­wem. Oso­by lub firmy dopuszcza­jące się takich wykroczeń będą pociąg­nięte do odpowiedzial­noś­ci karnej oraz cywilnej.

 

czy wiesz, że?

 

Nasze pra­wo zakazu­je sprzedaży podróbek. Odpowiedzial­ność za wprowadzanie takich towarów do obro­tu ponosi sprzedaw­ca. Jeżeli zostanie uznany za win­nego, grozi mu kara grzy­wny, ograniczenia wol­noś­ci a nawet pozbaw­ienia wol­noś­ci do lat dwóch. Jeśli jed­nak sprzedaż podróbek jest dla niego stałym źródłem dochodu, kara może sięgnąć nawet lat pięciu.

Szanuj prawa autorskie. Nie krad­nij cud­zych pomysłów

W przypadku wszelkich pytań, prosimy o kontakt: 71 395 30 75