Prawa autorskie*: Mar­ka „ARCHGOODS” oraz  prawa autorskie w zakre­sie wzor­nict­wa prze­mysłowego wszys­t­kich prezen­towanych pro­duk­tów  są chro­nione przepisa­mi prawa, w szczegól­noś­ci ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o praw­ie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jed­no­li­ty Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwiet­nia 1993 roku o zwal­cza­niu nieucz­ci­wej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.). Kopi­owanie, przetwarzanie oraz wyko­rzysty­wanie jakichkol­wiek ele­men­tów graficznych, mery­to­rycznych oraz wyt­warzanie pro­duk­tów opar­tych na wzor­nictwie pro­duk­tów prezen­towanych na stron­ie www.archgoods.eu bez pisem­nej zgody firmy jest przestępst­wem. Oso­by lub firmy dopuszcza­jące się takich wykroczeń będą pociąg­nięte do odpowiedzial­noś­ci karnej oraz cywilnej.