Polityka plików

Polityka plików „cookies” na www.archgoods.eu

Niniejsza Poli­ty­ka doty­czy plików „cook­ies” i odnosi się do stron inter­ne­towych, których oper­a­torem jest  KOMPLAY Sp. z o.o.  z siedz­ibą we Wrocław­iu  (zwanych dalej: „stron­a­mi inter­ne­towy­mi”).

Czym są pliki „cookie”?

Poprzez pli­ki „cook­ies” należy rozu­mieć dane infor­maty­czne, w szczegól­noś­ci pli­ki tek­stowe, prze­chowywane w urządzeni­ach koń­cowych użytkown­ików, przez­nac­zone do korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych. Pli­ki te pozwala­ją rozpoz­nać urządze­nie użytkown­i­ka i odpowied­nio wyświ­etlić stronę inter­ne­tową dos­tosowaną do jego indy­wid­u­al­nych pref­er­encji. „Cook­ies” zazwyczaj zaw­ier­a­ją nazwę strony inter­ne­towej z której pochodzą, czas prze­chowywa­nia ich na urządze­niu koń­cowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pli­ki „cook­ies” uży­wane są w celu dos­tosowa­nia zawartoś­ci stron inter­ne­towych do pref­er­encji użytkown­i­ka oraz opty­mal­iza­cji korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych. Uży­wane są również w celu tworzenia anon­i­mowych, zagre­gowanych statystyk, które poma­ga­ją zrozu­mieć w jaki sposób użytkown­ik korzys­ta ze stron inter­ne­towych co umożli­wia ulep­szanie ich struk­tu­ry i zawartoś­ci, z wyłącze­niem per­son­al­nej iden­ty­fikacji użytkown­i­ka.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodza­je plików „cook­ies”– „sesyjne” oraz „stałe”. Pier­wsze z nich są plika­mi tym­cza­sowy­mi, które pozosta­ją na urządze­niu użytkown­i­ka, aż do wyl­o­gowa­nia ze strony inter­ne­towej lub wyłączenia opro­gramowa­nia (przeglą­dar­ki inter­ne­towej). „Stałe” pli­ki pozosta­ją na urządze­niu użytkown­i­ka przez czas określony w para­me­tra­ch plików „cook­ies” albo do momen­tu ich ręcznego usunię­cia przez użytkown­i­ka. Pli­ki „cook­ies” wyko­rzysty­wane przez part­nerów oper­a­to­ra strony inter­ne­towej, w tym w szczegól­noś­ci użytkown­ików strony inter­ne­towej, podle­ga­ją ich włas­nej poli­tyce pry­wat­noś­ci.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gro­mad­zone przy uży­ciu plików „cook­ies” mogą być zbier­ane wyłącznie w celu wykony­wa­nia określonych funkcji na rzecz użytkown­i­ka. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożli­wia­ją­cy dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Stan­dar­d­owo opro­gramowanie służące do przeglą­da­nia stron inter­ne­towych domyśl­nie dopuszcza umieszczanie plików „cook­ies” na urządze­niu koń­cowym. Ustaw­ienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automaty­czną obsługę plików „cook­ies” w ustaw­ieni­ach przeglą­dar­ki inter­ne­towej bądź infor­mować o ich każ­do­ra­zowym przesła­niu na urządze­nie użytkown­i­ka. Szczegółowe infor­ma­c­je o możli­woś­ci i sposobach obsłu­gi plików „cook­ies” dostęp­ne są w ustaw­ieni­ach opro­gramowa­nia (przeglą­dar­ki inter­ne­towej). Ogranicze­nie stosowa­nia plików „cook­ies”, może wpłynąć na niek­tóre funkcjon­al­noś­ci dostęp­ne na stron­ie internetowej.