Jeżeli na potrze­bę prowad­zonych prac pro­jek­towych potrze­bu­je­cie Państ­wo rysunków dwg, zdjęć w wysok­iej rozdziel­czoś­ci które­goś z naszych pro­duk­tów — bard­zo prosimy o kon­takt poprzez nasz for­mu­la­rz kon­tak­towy lub zgłosze­nie takiej potrze­by tele­fon­icznie.

 

Pobieraj rysunki dwg, bloki autocad

 

DWG to for­mat stwor­zony przez fir­mę Autodesk pon­ad 20 lat temu do obsługi­wa­nia opro­gramowa­nia Auto­CAD. W for­ma­cie tym zapisy­wane są mod­ele dwu- i trójwymi­arowe. For­mat DWG wraz z wari­antem ASCII — DXF stał się de fac­to stan­dar­d­owym for­matem przy pro­jek­towa­niu CAD.

ARCHGOODS udostęp­nia blo­ki  DWG wszys­t­kich pro­duk­tów: ławek, koszy, don­ic, koszy na śmieci, krat pod drze­wo oraz wszys­t­kich pozostałych pro­duk­tów w naszej ofer­cie.

W tym celu prosimy o kon­takt:

T: 71 395 30 75