Parasole i żagle przeciwsłoneczne dla instytucji publicznych

Spec­jalne miejs­ca wyma­ga­ją spec­jal­nej ochrony prze­ci­wsłonecznej. Para­sole CARAVITA ide­al­nie nada­ją się do wyko­rzys­ta­nia na base­nach, przed­szko­lach, szkołach czy insty­tuc­jach pub­licznych. Nieza­leżnie od tego, czy jest to bal­dachim, czy żagiel słoneczny, gwaran­towane jest zacienione miejsce. Szy­b­ka i łat­wa obsłu­ga spraw­ia, że ​​para­sole są jeszcze bardziej imponu­jące. W połącze­niu z doskon­ałą ochroną przed słońcem i promieniowaniem UV, para­sole i żagle prze­ci­wsłoneczne CARAVITA są prawdzi­wym atutem Two­jej nieru­chomoś­ci. Po wyposaże­niu w promi­en­ni­ki i oświ­etle­nie LED para­sole mogą być uży­wane przez cały rok o każdej porze dnia i nocy.

Zacienienie dla szkół, przedszkoli i basenów

Big Ben Freestyle

Tam, gdzie stan­dar­d­owe rozmi­ary nie wystar­czą, moż­na zas­tosować Big Ben Freestyle. Pro­fesjon­al­ny para­sol restau­ra­cyjny jest pro­dukowany indy­wid­u­al­nie według wyma­gań klien­ta. Ksz­tałt i rozmi­ar moż­na dowol­nie dobier­ać. Dzię­ki dłu­goś­ci boku do 7 m i powierzch­ni do 36 m² Big Ben Freestyle nie tylko gwaran­tu­je skuteczne zacie­nie­nie, ale także tworzy prawdzi­we akcen­ty pro­jek­towe dzię­ki swo­je­mu niety­powe­mu kształtowi.

Big Ben

Pro­fesjon­al­ny duży para­sol Big Ben przy­ciąg­nie wzrok na każdym patio. Dzię­ki swo­je­mu majes­taty­czne­mu i ele­ganck­iemu wyglą­dowi, już z dale­ka wysyła jas­ny komu­nikat: czeka na Ciebie wygodne, osłonięte siedze­nie. Dzię­ki licznym dodatkom, wysok­iej odpornoś­ci na wia­tr i rozpię­toś­ci do 7 m, został spec­jal­nie opra­cow­any, aby sprostać wysokim wyma­gan­iom branży gas­tro­nom­icznej i hotelarskiej.

Czy­taj więcej

Supremo

To takie proste – dzię­ki doskon­ałe­mu mech­a­niz­mowi prze­suwu Supre­mo otwiera się i zamy­ka znacznie łatwiej i szy­b­ciej niż inne para­sole, nawet przy dużych rozpię­toś­ci­ach. Dzię­ki temu Supre­mo jest mile widzianym dodatkiem nie tylko do pry­wat­nych ogrodów i restau­racji, ale nada­je się również do przed­szkoli i insty­tucji publicznych.

Czy więcejtaj

Cały sezon

Zamon­towany na stałe żagiel prze­ci­wsłoneczny All Sea­son zapew­nia przy­jem­ny cień przez cały rok. Dzię­ki solid­nej kon­strukcji ide­al­nie nada­je się również do dużych powierzch­ni. Żagiel sztor­mowy nada­je się nie tylko do użytku we włas­nym ogrodzie, ale również doskonale sprawdzi się w przed­szko­lach i na pla­cach zabaw.

Letni dzień

Pod osłoną let­niego żagla słonecznego moż­na jeszcze bardziej cieszyć się najpiękniejszy­mi dni­a­mi w roku. Zre­lak­suj się i zrób sobie prz­er­wę w swoim ulu­bionym miejs­cu. Żagiel słoneczny Sum­mer­day wyróż­nia się nieskom­p­likowaną kon­strukcją i wysoką jakoś­cią wykonania.