O nas

ARCHGOODS to mar­ka włas­na dys­try­b­u­to­ra ele­men­tów małej architek­tu­ry oraz placów zabaw firmy KOMPLAY Sp. z o.o. Nasza siedz­i­ba zna­j­du­je się we Wrocław­iu. Od pon­ad 10 lat akty­wnie uczes­niczy­mi w przek­sz­tał­ca­niu pol­s­kich mias­ta i miasteczek,  a nasze pro­duk­ty tworzą nową jakość w przestrzeni pub­licznej. Nasze doświad­cze­nie przekon­ało do współpra­cy z nami czołowych pro­du­cen­tów takich jak ESCOFET czy KOMPAN, których jesteśmy dys­try­b­u­torem w Polsce

 

JAKOŚĆ + DESIGN

Nasi partnerzy

Połącze­nie jakoś­ci i najlep­szego wzron­ict­wa jest kry­teri­um, którym zawsze się kierowal­iśmy. Nasza filo­zofia znalazła zrozu­minie i uznanie wśród czołowych pro­du­cen­tów małej architek­tu­ry i placów zabaw. Dzię­ki temu jesteśmy wyłącznym dys­try­b­u­torem i part­nerem w Polsce pon­ad 13 pro­du­cen­tów, w tym takich firm jak ESCOFET czy KOMPAN — świa­towych lid­erów designu, jakoś­ci i innowa­cyjnoś­ci. Współpra­ca ta pozwala nam na codzi­en­ny rozwój, opar­ty o wielo­let­nie doświad­cze­nie, wiedzę naszych part­nerów.

Pozostali Part­nerzy Arch­goods

Pozostali partnerzy Archgoods

Poniżej przed­staw­iamy krót­ki opis naszych part­nerów