Kat­a­log mebli miejskich

Coraz więk­sza licz­ba miast zain­tere­sowanych jest  pro­mocją dobrych wzor­ców oraz pro­mocją mias­ta poprzez dobre wzorce wyposaże­nia przestrzeni pub­licznej. Dbałość o wyposażanie przestrzeni pub­licznej w detale wysok­iej jakoś­ci, jak np. obiek­ty małej architek­tu­ry, owocu­je popraw­ia­ją­cym się wiz­erunk­iem mias­ta. Ta potrze­ba leży u pod­staw tworzenia Kat­a­logów Mebli Miejskich.

Pro­duk­ty dostęp­ne w ofer­cie Arch­goods doskonale wpisu­ją się w ten nurt. W naszej ofer­cie zna­jdziecie Państ­wo zarówno pro­duk­ty o klasy­cznym ksz­tał­cie, jed­nak więk­szość naszych pro­duk­tów wyróż­nia się nowoczes­ną, lekką, dynam­iczną for­mą, która nada­je otocze­niu energii i zachę­ca­ją­ca do wyty­czenia nowych horyzontów.

Zachę­camy do tworzenia kat­a­logów mebli miejs­kich tak, aby możli­we było świadome kre­owanie wiz­erunku mias­ta przy zachowa­niu najwyższych stan­dard­ów este­ty­cznych oraz jakoś­ciowych. Zaprasza­my  do korzys­ta­nia z naszych rozwiązań . Z przy­jem­noś­cią udzie­limy Państ­wu wszel­kich infor­ma­cji oraz podzielmy się naszym doświad­cze­niem w zakre­sie doboru mebli miejskich.