Kraty pod drze­wa lub inaczej osłony na drze­wo chronią oraz zapew­ni­a­ją praw­idłowy rozwój układu korzeniowego drzew ros­ną­cych na tere­nie zabu­dowanym . W ofer­cie Arch­goods zna­j­du­je się sze­ro­ka gama krat o różnych ksz­tał­tach — w ksz­tał­cie koła (najczęś­ciej oznac­zona literą “C”), kwadratu (oznac­zona liter “Q”) oraz pros­toką­ta (oznac­zona literą “R”). Nasze kra­ta wyko­nane są najczęś­ciej  z arkusza blachy stalowej o gruboś­ci 4 mm, wzmoc­nionego miejs­cowo płaskown­ikiem o gruboś­ci 6 mm. Całość ocynkowana, mal­owana proszkowo. Pro­dukt wyposażony jest w ramę mon­tażową, dopa­sowaną do wymi­arów kraty. Pon­ad­to jako jed­nak z nielicznych firm posi­adamy kraty żeli­wne oraz betonowe — w nowoczes­nej stylistyce.

 

krata

 

UWAGA: Rozmi­ary krat mogą być dopa­sowane do potrzeb Klien­ta. Jed­nak stan­dar­d­owe wymi­ary krat pod drze­wo to: