Konglomerat granitu lub marmuru

to mate­ri­ał pro­dukowany przy uży­ciu mieszan­ki spoi­wa oraz kruszy­wa gran­i­tu lub marmuru.Cała powierzch­nia zabez­piec­zona jest powłoką z zawartoś­cią tetra­chloroetylenu na bazie polimerów plas­tików o właś­ci­woś­ci­ach grzy­bobójczych oraz stanow­ią­cych nat­u­ral­ną ochronę przed promieniowaniem UV oraz osadzaniem się zabrudzeń atmos­fer­ycznych — w ten sposób kamień zachowu­je swój pier­wot­ny wygląd przez wiele lat oraz pod­kreślona jest jego nat­u­ral­na kolorystyka.

Siedzisko oraz powierzch­nie poziome są gład­kie nato­mi­ast wszys­tkie powierzch­nie pio­nowe są piaskowane. Na życze­nie ist­nieje możli­wość nada­nia wszys­tkim ścianom struk­tu­ry polerowanej.

Zalety konglomeratu granitu oraz marmuru:

  • jest ciepły w dotyku
  • jed­no­li­tość koloru
  • zabez­piecze­nie antigraffiti
  • odporny na wysok­ie tem­per­atu­ry, środ­ki chemiczne
  • kon­glom­er­aty są o wiele bardziej wytrzy­małe na zgi­nanie niż granity
  • jed­no­li­ta struk­tu­ra kon­glom­er­atu zapew­nia 100 % możli­woś­ci renowacji po dodatkowym polerowaniu
  • jest o koło 20% lże­jszy od kamieni
granit
Kon­glom­er­at gran­i­tu (polerowany / szczotkowany)
granit2
Kon­glom­er­at mar­mu­ru — Nero (polerowany / szczotkowany)
granit 3
Kon­glom­er­at mar­mu­ru — Bian­co (polerowany / szczotkowany)

Konserwacja

Do zwykłej pielę­gnacji i kon­serwacji pro­duk­tów z kon­glom­er­atu, należy uży­wać wyłącznie środ­ków o neu­tral­nym pH. Powierzch­nie należy myć ciepłą wodą a następ­nie przetrzeć do sucha szmatką wyko­naną z miękkiego materiału.

Okre­sowa kon­serwac­ja kon­glom­er­atów powin­na być przeprowadzana co 18–24 miesiące przy uży­ciu impreg­natów do zabez­pieczenia kamieni na zewnątrz.

Należy pamię­tać, że gdy sto­su­je­my tego typu impreg­nat powierzch­nia musi być bezwzględ­nie czys­ta, ponieważ impreg­nat tworzy na powierzch­ni mar­mu­ru powłokę, która nie prze­puszcza wilgo­ci a jed­nocześnie tworzy swoisty bezbar­wny film.

Uży­cie: Należy nanieść równomiernie odpowied­nią ilość impreg­natu na obra­bi­aną suchą, czys­tą i odtłuszc­zoną powierzch­nię przy pomo­cy szmat­ki, pęd­zla, wał­ka lub natryskowo. Dla uzyska­nia dobrego efek­tu zale­cane jest dwukrotne potrak­towanie powierzch­ni w odstępie 20 min. Pozostaw­ić na ok 30 min­ut, pozostałość zetrzeć.