Masz­ty i ramy są dostęp­ne w następu­ją­cym wykończe­niu:

Z odporną na warun­ki atmos­fer­yczne powłoką proszkową w pon­ad 200 kolorach RAL Clas­sic, zgod­nie z poniższą tabelą kolorów.

Możesz dowol­nie łączyć wiele różnych kolorów wykończenia tkaniny i masztów, aby zapro­jek­tować indy­wid­u­alne zadasze­nie

Wszys­tkie inne kolory z pale­ty RAL są również dostęp­ne na spec­jalne zamówie­nie — nawet w przy­pad­ku pod­staw para­soli i akce­soriów.