Hydrotec — ochrona drzew

Z radoś­cią infor­mu­je­my, że do naszej ofer­ty dołączyły pro­duk­ty firmy Hydrotec, wiodącego pro­du­cen­ta sys­temów ochrony drzew. Nowy kat­a­log pro­duk­tów jest już dostęp­ny do pobra­nia w zakład­ce Kat­a­lo­gi na naszej stronie.

Hydrotec - ochorona drzew

Co znajdziesz w katalogu Hydrotec?

 
Kat­a­log obe­j­mu­je sze­ro­ki asorty­ment pro­duk­tów przez­nac­zonych do ochrony drzew, które są nieod­zownym ele­mentem miejskiego kra­jo­brazu. Zna­jdziesz w nim:
 
 • Kraty pod drzewa: 
  • Wzo­ry promieniste, radi­alne, lin­iowe i quadro
  • Kraty z iluminacją
  • Kraty z wyj­mowaną częś­cią wewnętrzną
  • Kraty do spec­jal­nych rozwiązań
 • Ramy mon­tażowe i fun­da­men­ty betonowe: 
  •  Ramy mon­tażowe 15 kN i 50 kN
  • Fun­da­men­ty betonowe dos­tosowane do różnych potrzeb
 • Pio­nowe osłony na drzewa: 
  • Wyko­nane ze stali ocynkowanej ogniowo
  • Różne typy osłon (A, B, C, D, E, F)
  • Osłony z ochroną przed kolizją
 • Trel­lis i inne akcesoria: 
  • Sys­te­my ochrony dla roślin ros­ną­cych na ścianach budynków
  • Ele­men­ty dodatkowe i montażowe
 

Przykład kraty pod drze­wo Hydro­tex z ochroną przedkolizyjną

Zalety produktów Hydrotec

 
Pro­duk­ty firmy Hydrotec wyróż­ni­a­ją się na rynku dzię­ki wielu zale­tom, które zapew­ni­a­ją skuteczną ochronę drzew oraz ich sta­bil­ność w miejskim krajobrazie:
 
 • Wytrzy­małość i trwałość:
  • Kraty pod drze­wa wyko­nane z żeli­wa sfer­oidal­nego charak­teryzu­ją się dużą wytrzy­małoś­cią na obciąże­nia staty­czne oraz wysoką odpornoś­cią na korozję.
  • Ramy mon­tażowe i fun­da­men­ty betonowe wyko­nane ze stali ocynkowanej ogniowo i betonu gwaran­tu­ją sta­bil­ność oraz dłu­gowieczność konstrukcji.
 • Ochrona i bez­pieczeńst­wo:
  • Kraty chronią gle­bę wokół drze­wa przed nad­miernym zagęszcze­niem, co odciąża sys­tem korzeniowy.
  • Pio­nowe osłony na drze­wa zabez­piecza­ją pnie przed uszkodzeni­a­mi mechan­iczny­mi oraz wpły­wa­mi środowiskowymi.
  • Osłony przed kolizją wyko­nane z żeli­wa sfer­oidal­nego zapew­ni­a­ją lep­szą ochronę przed uszkodzeni­a­mi zewnętrznymi.
 • Funkcjon­al­ność i este­ty­ka:
  • Wzo­ry krat pod drze­wa są dostęp­ne w różnych ksz­tał­tach i kolorach, co pozwala na dopa­sowanie do każdego pro­jek­tu architektonicznego.
  • Kraty z ilu­mi­nacją pod­kreśla­ją este­tykę przestrzeni miejskiej, zapew­ni­a­jąc jed­nocześnie bez­pieczeńst­wo w nocy.
  • Seg­men­towa kon­strukc­ja krat i ram ułatwia trans­port, insta­lację oraz konserwację.
 • Ekolo­gia i przy­jazność dla środowiska:
  • Pro­duk­ty Hydrotec są wyko­nane z mate­ri­ałów nada­ją­cych się do recyk­lin­gu, co zmniejsza ich wpływ na środowisko.
  • Powło­ki ochronne są przy­jazne dla środowiska, ofer­u­jąc wysoką ochronę przed promieniowaniem UV oraz korozją.
 

Dlaczego warto wybrać produkty Hydrotec?

Pro­duk­ty firmy Hydrotec zapew­ni­a­ją kom­plek­sową ochronę drzew w przestrzeni­ach miejs­kich, chroniąc je przed uszkodzeni­a­mi mechan­iczny­mi oraz negaty­wny­mi wpły­wa­mi środowiskowy­mi. Kraty pod drze­wa zapew­ni­a­ją ochronę korzeni i ułatwia­ją nawad­ni­an­ie, a ramy mon­tażowe i fun­da­men­ty betonowe gwaran­tu­ją sta­bil­ność i trwałość instalacji.
 
Pobierz kat­a­log i poz­naj pełną ofer­tę pro­duk­tów Hydrotec, aby zad­bać o zieloną przestrzeń w Twoim otocze­niu — LINK »