STANDARDOWE WARUNKI GWARANCJI

KOMPLAY Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres:

  • 5 lata na wszys­tkie ele­men­ty stalowe kon­strukcji naszych pro­duk­tów
  • 5 lata na wszys­tkie ele­men­ty wyko­nane z kon­glom­er­atu granitu/marmuru oraz hyper­gran­i­tu
  • 3 lat na wszys­tkie ele­men­ty drew­ni­ane kon­strukcji naszych pro­duk­tów

Użytkowanie wyrobu niez­god­nie z jego przez­nacze­niem lub instrukcją obsłu­gi i pielę­gnacji, naprawy i prz­erób­ki we włas­nym zakre­sie oraz uszkodzenia pow­stałe z winy użytkown­ików nie podle­ga­ją gwarancji.

  1. W przy­pad­ku uzna­nia gwarancji za uza­sad­nioną zobow­iązu­je­my się według włas­nego uzna­nia usunąć wady towaru wynika­jące z wadli­wej kon­strukcji czy wad mate­ri­ałowych lub wymienić towar na wol­ny od wad lub też obniżyć jego wartość. O widocznych uszkodzeni­ach należy poin­for­mować KOMPLAY Sp. z o.o. w ter­minie 7 dni.
  2. Zobow­iąza­nia wynika­jące z gwarancji ogranicza­ją się do kwoty, która łącznie nie przekracza ceny samego towaru.
  3. Do cza­su ostate­cznego roz­pa­trzenia rekla­macji KUPUJĄCY jest zobow­iązany prze­chowywać reklam­owany towar w sposób należy­ty, uniemożli­wia­ją­cy jego ewen­tu­alne uszkodze­nie lub pow­stanie braków.