Do pro­dukcji drew­ni­anych ele­men­tów naszych pro­duk­tów wyko­rzys­tu­je­my następu­jące gatun­ki drew­na:

  • drewno egzo­ty­czne: Pauoro, Okoume, Iroko, Teak
  • sos­na zwycza­j­na — autokali­zowana lub Ther­mowood (ter­micznie utwardzana)
  • Accoya — nazy­wane częs­to drewnem przyszłoś­ci
  • WPC — drewno kom­pozy­towe (pro­dukt syn­te­ty­czny nie wyma­ga ole­jowa­nia lub lakierowa­nia)

Stan­dar­d­owo drewno zabez­piec­zone jest za pomocą nat­u­ral­nych ole­jów zaw­ier­a­ją­cym ole­je roślinne i wos­ki lub na życze­nie Klien­ta za pomocą lakierów wod­nych do drew­na egoz­ty­cznego o dużej twar­doś­ci.

UWAGA: Lakierowanie nie jest rekomen­dowaną for­mą zabez­pieczenia ele­men­tów drew­ni­anych, w przy­pad­ku bezpośred­niego naraże­nia pro­duk­tu na następu­jące warun­ki: wysok­ie zasole­nie powi­etrze (stre­fa nad­mors­ka), wysok­ie zanieczyszcze­nie powi­etrza, wysok­ie tem­per­atu­ry, duże nasłonecznie­nie. W takim przy­pad­ku pole­camy ole­jowanie jako sposób zabez­pieczenia drew­na.