Parasole i żagle przeciwsłoneczne dla gastronomii i hotelarstwa

Oprócz kuli­narnych przys­maków i orzeźwia­ją­cych napo­jów możesz również zaofer­ować swoim klien­tom ide­al­ną ochronę prze­ci­wsłoneczną. Para­sole mar­ki CARAVITA mają rozpię­tość do sied­miu metrów, a wyposażone w promi­en­ni­ki i oświ­etle­nie LED pozwala­ją goś­ciom spędzać więcej cza­su na zewnątrz pod para­solem i posz­erzać zakres  usług. Zaproś swoich goś­ci na chwilę, na pewno poczu­ją się jak w domu. Ekskluzy­wne para­sole przy­cią­ga­ją wzrok nawet z dale­ka, zwłaszcza że możesz nadrukować swo­je logo na bal­dachimie. Oprócz Big Ben Freestyle moż­na zamon­tować żagiel prze­ci­wsłoneczny, który jest opcją do zas­tosowań spec­jal­nych, ponieważ moż­na go zamon­tować elasty­cznie lub na stałe i zapew­nia przy­jem­ny cień przez cały rok.

Zacienienie dla profesjonalistów

Big Ben 

Pro­fesjon­al­ny duży para­sol Big Ben przy­ciąg­nie wzrok na każdym patio. Dzię­ki swo­je­mu majes­taty­czne­mu i ele­ganck­iemu wyglą­dowi, już z dale­ka wysyła jas­ny komu­nikat: czeka na Ciebie wygodne, osłonięte miejsce    relak­su. Dzię­ki licznym dodatkom, wysok­iej odpornoś­ci na wia­tr i rozpię­toś­ci do 7 m, został spec­jal­nie opra­cow­any, aby sprostać wysokim wyma­gan­iom branży gas­tro­nom­icznej i hotelarskiej.

Czy­taj więcej

Big Ben Freestyle

Tam, gdzie stan­dar­d­owe rozmi­ary nie wystar­czą, moż­na zas­tosować Big Ben Freestyle. Pro­fesjon­al­ny para­sol restau­ra­cyjny jest pro­dukowany indy­wid­u­al­nie według wyma­gań klien­ta. Ksz­tałt i rozmi­ar moż­na dowol­nie dobier­ać. Dzię­ki dłu­goś­ci boku do 7 m i powierzch­ni do 36 m² Big Ben Freestyle nie tylko gwaran­tu­je skuteczne zacie­nie­nie, ale także tworzy prawdzi­we akcen­ty architek­ton­iczne dzię­ki swo­je­mu kształtowi.

Czy­taj więcej

Supremo

To takie proste – dzię­ki doskon­ałe­mu mech­a­niz­mowi prze­suwu Supre­mo otwiera się i zamy­ka znacznie łatwiej i szy­b­ciej niż inne para­sole, nawet przy dużych rozpię­toś­ci­ach. Dzię­ki temu Supre­mo jest mile widzianym dodatkiem nie tylko do pry­wat­nych ogrodów i restau­racji, ale szczegól­nie nada­je się do przed­szkoli i insty­tucji publicznych.

Czy­taj więcej

Amalfi DUO

Amal­fi DUO łączy w sobie urok klasy­cznego para­so­la na wsporniku z wytrzy­małoś­cią dużego para­so­la. Potężny maszt moż­na ustaw­ić cen­tral­nie lub z boku. Pozwala to na utworze­nie dwóch odd­ziel­nych obszarów lub jed­nego dużego elasty­cznego zacienionego obszaru. Ide­al­ny na długie stoły, indy­wid­u­alne miejs­ca do siedzenia lub rządy leżaków przy base­nie. Oba zadaszenia moż­na otwier­ać nieza­leżnie od siebie.

Amalfi QUADRO

Dzię­ki czterem ruchomym zadasze­niem Amal­fi Quadro zapew­nia lekką i świeżą atmos­ferę na dużych tarasach. Czy relaks przy fil­iżance kawy,      obi­ad z przy­jaciół­mi, lody z dzieć­mi, Amal­fi Quadro tworzy wystar­cza­ją­co dużo miejs­ca dla wszys­t­kich goś­ci tworząc zacie­nie­nie do 49 m 2  

Czy­taj więcej

All Season

Zamon­towany na stałe żagiel prze­ci­wsłoneczny All Sea­son zapew­nia przy­jem­ny cień przez cały rok. Dzię­ki solid­nej kon­strukcji ide­al­nie nada­je się również do dużych powierzch­ni. Żagiel ”sztor­mowy” nada­je się nie tylko do użytku we włas­nym ogrodzie, ale również doskonale sprawdzi się w przed­szko­lach i na pla­cach zabaw.

Czy­taj wiecej

Podstawa parasola Multicube

Gabione Mul­ti­c­ube to dodatkowe miejs­ca dla Twoich Goś­ci. Skła­da się z solid­nych stalowych klatek z drew­ni­anym pokryciem i jest ide­al­nym      zami­en­nikiem kon­wencjon­al­nych pod­staw para­solowych z pły­ta­mi          chod­nikowy­mi. Mobil­ny Mul­ti­c­ube tworzy przy­jem­ną atmos­ferę dla dodatkowych goś­ci i zapew­nia elasty­czność pod­czas aranżacji przestrzeni na zewnątrz – bez koniecznoś­ci instalowa­nia tulei uziemiających.

Czy­taj wiecej