Hong Kong — park rodzinny

Pro­jekt opra­cow­any przez ADI Land­scape Archi­tects miał na celu stworze­nie parku rodzin­nego na potrze­by osied­la [...]