Zielony skw­er u zbiegu ulic Grun­waldzkiej, Przy­byszewskiego, zlokali­zowany jest u zbiegu głównych ciągów komu­nika­cyjnych w mieś­cie. Po przeszło 30 lat­ach skw­er dzię­ki inwest­y­cji Zarządzu Zie­leni Miejskiej w Poz­na­niu doczeka się mod­ern­iza­cji i szy­bko stanie się jed­ną z wiz­ytówek mias­ta. Prace rozpoczęły się w kwiet­niu, nato­mi­ast ich zakończe­nie zaplanowano na koniec sierp­nia.

Pięk­na i zad­bana zieleń,  plac zabaw, siłow­n­ia oraz nowe ław­ki SPINNER pod marką ARCHGOODS.  Jest to mod­el ław­ki o ksz­tał­cie przy­pom­i­na­ją­cym pop­u­larną zabawkę dziecięcą tzw. “spin­ner” — stąd też się wzięła nazwa ław­ki. Ławka Spin­ner wyko­nana jest z bar­wionego betonu architek­ton­icznego. Pod­stawa wyko­nan jest ze stali ocynkowanej. Na życzenia Klien­ta ist­nieje możli­wość dostar­czenia ławek również w innych kolorach.