Cen­trum Hand­lowo-Rozry­wkowe Sukces­ja to wielo­funkcyjny obiekt, który zapew­nia swoim klien­tom nową jakość. To miejsce wyjątkowe, z innowa­cyjną i kom­ple­men­tarną ofer­tą: hand­lową, rozry­wkową, eduka­cyjną i kul­tur­al­ną.

Budynek jest w pełni eko­log­icznym i ener­gooszczęd­nym obiek­tem, dos­tosowanym do wymogów między­nar­o­dowego cer­ty­fikatu zrównoważonego roz­wo­ju BREEAM.
Sukces­ja to połącze­nie nowoczes­nych trendów architek­ton­icznych z ele­men­ta­mi naw­iązu­ją­cy­mi do dawnych łódz­kich fab­ryk.

Cen­trum zostało wyposażone przez nas w kosze do seg­re­gacji odpadów, tym razem w wer­sji poma­lowanej proszkowo na kolor RAL 7016.

 

kosze do segregacji w centrum handlowym Sukcesja