UBIQ Busi­ness Park to nowoczes­ny kom­pleks biurowy zna­j­du­ją­cy się w Poz­na­niu, na tere­nie dawnej jed­nos­t­ki koszarowej, która, w okre­sie między­wo­jen­nym, mieś­ciła m.in. 15. Pułk Ułanów Poz­nańs­kich.

Inwest­y­c­ja objęła budowę trzech obiek­tów – z czego dwa wybu­dowane zostały od zera.

Budynek (A) to zabytkowy obiekt koszarowy – dawne kasyno ofi­cer­skie, które zostało odrestau­rowane i zaadop­towane na funkc­je biurowe i usłu­gowe. Na jego tere­nie zna­j­du­je się także restau­rac­ja z let­nim tarasem. Ze wzglę­du na zabytkowy charak­ter starego kasy­na wszelkie prace wykony­wal­iśmy ze szczegól­ną pre­cyzją i staran­noś­cią, pod ścisłym nad­zorem kon­ser­wa­torskim. Dru­gi budynek (B), o charak­terze biurowym, wyposażony został w park­ing podziem­ny na 40 pojazdów. Funkcję paw­ilonu kul­tur­al­nego pełni trze­ci budynek ©. Został zbu­dowany z myślą o real­iza­cji na jego tere­nie kon­fer­encji, wys­taw i różnego rodza­ju pokazów mul­ti­me­di­al­nych.

Nasza fir­ma dostar­czyła na teren inwest­y­cji kosze na śmieci, ław­ki z drew­na egoz­ty­cznego, które doskonale wkom­ponowu­ją się w nowoczes­ną bryłę budynków.

 

UBIQ Business Park nowoczesny kompleks biurowy ławki z drewna egzotycznego