Cen­trum Sportowo–Rehabilitacyjne na tere­nie Warsza­wskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego przy ul. ks. Tro­j­de­na w Warsza­w­ie to bard­zo nowoczes­ny obiekt. Cen­trum Sportowo-Reha­bil­i­ta­cyjne Warsza­wskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego to najnowocześniejszy obiekt sportowo-dydak­ty­czny w stol­i­cy. Kom­pleks pełni wielowymi­arową rolę – jest zarówno ośrod­kiem sportowym, reha­bil­i­ta­cyjnym, dydak­ty­czno-naukowym, jak i rekrea­cyjnym.

Nowoczes­na, zaawan­sowana tech­no­log­icznie, infra­struk­tu­ra i ciekawa kon­cepc­ja architek­ton­icz­na spraw­ia­ją, że Cen­trum Sportowo-Reha­bil­i­ta­cyjne WUM to doskon­ałe miejsce do orga­ni­za­cji wszelkiego rodza­ju wydarzeń, w szczegól­noś­ci do orga­ni­za­cji aka­demic­kich i uni­w­er­sytec­kich imprez sportowych. Zas­tosowane normy budowlane i uzyskane cer­ty­fikaty umożli­wia­ją także orga­ni­za­cję zawodów ran­gi świa­towej.

W ramach zagospo­darowa­nia ter­nu nasza fir­ma dostar­czyła ław­ki, kosze,  słup­ki, don­ice oraz sto­ja­ki rowerowe.