Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przy­były dwa kom­pleksy — praw­ie 10 tys. metrów kwadra­towych powierzch­ni. Wzrok przykuwa­ją kolorowe budyn­ki, utrzy­mane w styl­istyce sztu­ki Władysława Strzemińskiego, patrona ASP. Dodatkowo na dziedz­ińcu wewnętrznym postaw­ionych zostało kilka­ń­scie ławek, wyko­nanych z kon­glom­er­atu mar­mu­ru Ambra. Cechą wyróż­ni­a­jącą jest ksz­tałt ławek w formie odwró­conej litery L z charak­terysty­czną jed­ną stopą i zaw­ies­zonym siedziskiem.